Synod se zabýval dalším životem v církvi

DSC_0490(ČB 6/2016) Druhé zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se konalo v  termínu 19.–21. května v Praze. K jednání se sjelo několik desítek volených zástupců (farářů i laiků), aby rozhodovali o dalším životě v církvi. Na programu byly nejen hospodářské, právní, personální či technické záležitosti. Nad všechna jednání vyčnívala touha po dobré správě církve, která následuje Ježíše Krista.

Poslechněte si článek:

Synod se zabýval volbami do církevních orgánů a projednal, jak se plní usnesení předchozích jednání synodu. Probral zprávy o hospodaření povšechného sboru. Řešil například prominutí dluhů vůči personálnímu fondu a odsouhlasil záměr zřídit Nadační fond ČCE, z jehož prostředků by mohly být spolufinancovány rozvojové a diakonické projekty sborů, včetně podpory českých evangelických sborů v zahraničí i po dosažení finančního vyrovnání se státem.

Na programu bylo jednání o změnách některých církevních zřízení a řádů. Synod například odsouhlasil, že v případech hodných zvláštního zřetele může senior se souhlasem příslušného seniorátního výboru ustanovit administrátorem sboru faráře z jiného seniorátu. Hlasovalo se také o možnosti zrušit zkrácení volebního období z deseti let na pět (které odsouhlasil synod loni). V tajné volbě návrh těsně neprošel, faráři budou tedy dále povoláváni nejdéle na pět let.

DSC_0489

Výrazným bodem byla ekumenická tematika. Synod podpořil záměr Světového společenství reformovaných církví připojit se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění. Prohlášení chce ukázat, že luterské církve, jež pod ně připojí svůj podpis, a římskokatolická církev jsou s to vyjádřit společné pochopení našeho ospravedlnění Boží milostí skrze víru v Krista. Prohlášení neobsahuje vše, co jednotlivé církve o ospravedlnění učí, vyjadřuje však konsenzus v základních pravdách učení a netvoří důvod vzájemných odsudků.

DSC_0482Dopis papeži Františkovi
Při výročí mučednické smrti Jana Husa v roce 2015 přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Synod na svém letošním zasedání schválil návrh odpovědět na Františkův iniciativní krok ke smíření, v němž za toto gesto děkuje.

Na pořad přišlo také využití bývalé toleranční modlitebny v Truhlářské ulici v Praze. Památkářka Marta Procházková nedávno zjistila, že v Truhlářské ulici chátrá historická budova někdejší toleranční modlitebny a že by stálo za to vstoupit do jednání o budoucnosti tohoto objektu, kde by mohla vzniknout expozice dějin evangelictví v ČR. Vznikla komise, která má na starost shromažďování podkladů a jednání s majitelem – Hlavním městem Prahou. Synod tuto iniciativu podpořil.

Synodálové schválili sloučení sborů v Broumově a Hronově a zabývali se životem sborů s podporovanými nebo misijními místy. Prodloužili podporované kazatelské místo v Berouně a prohlásili za ně také Kdyni a Šternberk.

Nový zpěvník a logo církve
Diskuse se rozproudila také nad dalšími dvěma tématy – novým zpěvníkem a logem církve. Na zpěvníku pracuje komise pro jeho tvorbu už 12 let. Synod vzal na vědomí zprávu této komise a finanční rozvahu. Je připravena osnova, seznam písní a přehled textových částí. Synod netrvá na tom, aby byl zpěvník hotov do roku 2018, i když by bylo dobré ke stému výročí vzniku církve jej mít v ruce.

DSC_0594Otázka loga církve se řeší již několik let. Letošní synod pověřil přípravou nového loga a souvisejících grafických materiálů synodní radu. Logo bude obsahovat Bibli a kalich. Nové logo by mělo být schváleno na příštím synodu a od ledna 2018 jej závazně začne používat Ústřední církevní kancelář ČCE a povšechný sbor.

Stránky Českého bratra nemohou obsáhnout veškeré dění tří náročných dnů. Podrobnější informace a fotogalerii je možné nalézt na www.synodcce.cz. Zasedání v roce 2017 se uskuteční 18.–20. 5. v Praze, v roce 2018 pak 31. 5.–3. 6. v Litomyšli.

Jana Vondrová