Teologie jako sůl.

Český bratr 5/2012.

Pražská evangelická teologická fakulta (ETF) používá od svého založení v roce 1919 logo, v jehož horní polovině můžeme číst tři latinská slova: Sapere, agere, loqui – česky: myslet, jednat, mluvit. Historický původ tohoto hesla sahá k Janu Amosi Komenskému, poslednímu biskupu staré Jednoty bratrské. První písmena těchto latinských slov tvoří slovo „sůl“, latinsky sal.
Ale co mají teologie a teologická fakulta společného se solí? Podle profesora praktické teologie Pavla Filipiho jde o odkaz na Ježíšův výrok: „Každá oběť bude osolena solí“ (Mk, 9,49) i na vlastnost samorozpustnosti, která náleží k základním funkcím teologie. Studium teologie tak většinou nenabízí závratnou kariéru, a možná i proto ubývá absolventů. Teologické fakulty mohou ale studentům nabídnout hluboká společenství a badatelská dobrodružství, která například na technice nenajdete tak lehce. To je i moje osobní zkušenost.

Konkurenční prostředí teologického vzdělávání

Evangelická teologická fakulta (ETF) je v současnosti jen jednou z mnoha fakult a škol, které nabízejí teologické a rozšířením nabídky o obory příbuzné teologii. Jen v rámci Univerzity Karlovy působí další dvě fakulty (husitská a katolická) a studenti z menších nekatolických církví studují často na svých seminářích. Nelze čekat, že by v blízké budoucnosti došlo k nějakému sjednocování teologického vzdělávání konfesijně rozděleného křesťanstva, přesto musí ETF na zvýšenou konkurenci reagovat, např. spoluprací s dalšími subjekty a nabídkou příbuzných oborů k teologii. V případě ETF jde o Institut ekumenických studií (IES) a Jabok – Vyšší odbornou sociálně pedagogickou a teologickou školu (VOŠ).
Na Jaboku dokonce v rámci ETF studuje nejvíce studentů. V loňském akademickém roce daný obor studovalo 363 studentů, z nich 153 v kombinované (tj. „dálkové“) formě. Úspěšně své studium zakončilo a titul bakaláře získalo 81 studentů. Tento obor znamená pro fakultu výrazný přesah do neevangelického prostředí. Lze zde studovat tříletý bakalářský obor Pastorační a sociální práce. Vzájemná spolupráce VOŠ a ETF není ale do budoucna jistá. Podle ředitele VOŠ Michaela Martinka se škola v horizontu přibližně dvou let pokusí o transformaci v samostatnou církevní vysokou školu a v témže horizontu chce fakulta začít realizovat program Pastorační a sociální práce ve vlastní režii – bez smluvní spolupráce s Jabokem. „Jde tedy o proces, v němž obě instituce vzájemně koordinují svůj postup. Naopak konkrétní podoba budoucích studijních programů v rámci Jaboku je teprve předmětem diskusí,“ dodal Martinek.

Také v rámci bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic, který fakulta realizuje ve spolupráci s IES, se s prostředím fakulty seznámí mnoho dalších studentů z jiných církví i širší veřejnost, např. v rámci pravidelných seminářů zájemců o teologii. Tento obor od svého vzniku v roce 1995 absolvovalo 66 studentů, 44 ho aktuálně studuje. Organizátoři školy se pokoušejí zavést i magisterské studium oboru Teologie křesťanských tradic – ekumenika, ale zatím ne příliš úspěšně: studium dokončil jen jeden člověk a dalších devět studuje. Každý akademický rok začíná intenzivním desetidenním kurzem blízko Prahy, při kterém probíhá i řada besed a diskusí. „Ve srovnání s jinými obory studia má tento výhodu, že přednášky a semináře jsou jednou týdně ve večerních hodinách a výuka biblických jazyků je nepovinná. Navíc díky ekumenickému charakteru studia se vytváří velmi pěkné společenství napříč denominacemi a učíme se tolerovat různost tradic a obohacovat se pohledy druhých,“ uvedla koordinátorka programu Ivana Macháčková.

Dále, již bez organizační provázanosti, spolupracují teologické fakulty na výměně pedagogů. Evangelická fakulta také nedávno uspěla v náročné soutěži Grantové agentury ČR a čeká ji intenzivní spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Po sedm let (2012–2018) mají uvedená pracoviště vytvořit tzv. centrum excelence a společně pracovat na mnohostranném projektu Historie a interpretace Bible.

Je denní studium náročnější než dálkové?

Základní obor fakulty – evangelická teologie – je rozdělen na bakalářský a magisterský stupeň. Na bakalářský stupeň se nekonají přijímací zkoušky, na magisterský ano. Vstup na školu bez přijímacích zkoušek ale neznamená úlevu v náročnosti studia. V prvních letech na studenty čekají náročné kurzy latiny a biblických jazyků (řečtiny a hebrejštiny). Absolventů oboru ubývá, ale na fakultu oproti devadesátým létům minulého století přichází více studentů s cílem nastoupit po studiu na některý ze sborů k duchovenskému povolání. Obor evangelické teologie lze studovat i dálkově. Pravidelné sobotní konzultace se konají jednou za měsíc a jsou jednou ročně doplněny intenzivním dvou až třídenním seminářem. Podle Martina Hrubeše, absolventa dálkového programu, se kombinované magisterské studium někdy před rokem 2000 svými nároky na znalosti a požadavky přiblížilo studiu dennímu. Dálkoví studenti se povinně účastní intenzivních jazykových kurzů a nároky na „dálkaře“ jsou tak prakticky stejné jako na studenty denního studia. „Studium je náročné, ne každý dojde až do konce, mně se to podařilo napodruhé, ale šlo o nesmírně obohacující zkušenost. Atmosféra na ETF je skvělá, kdybych nemusel dělat ty těžké zkoušky, rád bych tam chodil a vzdělával se pořád,“ dodal Hrubeš.

Problematická ekonomická situace fakulty

Problematickou ekonomickou situaci fakulty podrobně vysvětlil v lednovém čísle Českého bratra děkan Jindřich Halama a představil možná východiska ze situace. Jedním z nich je i případný prodej budovy Marathon Univerzitě Karlově (UK) současným většinovým vlastníkem. Od ledna ale k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. Jak pro Českého bratra uvedl Joel Ruml, synodní rada jednala s vedením fakulty o současném stavu několikrát, dohoda byla také v tom, že je dobré, aby se setkali zástupci vlastníků budovy (tj. ČCE jako většinového vlastníka a UK, která budovu rozhodnutím synodu z roku 1997 vlastní z jedné pětiny; k tomuto rozhodnutí synodu došlo mj. také proto, že ze strany UK už tehdy docházelo k neplnění nájemní smlouvy). „Podnět k setkání s kvestorem UK a k jednání o tom, jaké jsou možnosti společného vlastnění, případně k jednání o jiných krocích, dala synodní rada koncem roku 2011. Od té doby čekáme, kdy k takovému jednání bude vůle, návrh termínu zatím nepřišel (tj. k 10. dubnu 2012) nepřišel,“ napsal Ruml a dále potvrdil dva možné scénáře budoucího vývoje, které již v lednu v rozhovoru pro Českého bratra nastínil Halama. Tedy prodej budovy (ohled na zahraniční církve a dárce, kteří nákup budovy tehdy financovali, bude určovat možnosti i tempo takového řešení), nebo jiný model dalšího spoluvlastnění a úhrad za nájem. Jednání o nájmu při koupi budovy pro ETF vycházelo v devadesátých letech také z toho, že vlastnictví budovy má být v takovém režimu, který bude svým dílem přispívat církvi na krytí nákladů jejího života. „Současná situace kolem vysokých škol pochopitelně nenahrává ničemu, co bychom od UK potřebovali a čekali, nicméně je dobré počítat také s tím, že teologie pro UK není prioritním a protežovaným oborem,“ dodal Ruml.

Úspory i oživení na fakultě

Evangelická fakulta reagovala na problematickou finanční situaci v posledních letech zavedením úsporných opatření. Bylo propuštěno několik zaměstnanců, byla zrušena některá pracovní místa a některé aktivity, tým bakalářského oboru Teologie křesťanských tradic opustil své tradiční působiště na faře ve Vyšehradské ulici a přesunul svou činnost do ústřední budovy fakulty v Černé ulici.

Z ekonomických důvodů se neuvažuje ani o zásadních úpravách podzemní studentské kaple. Nicméně nestojí vše jen na penězích. Studenti tak některé základní práce na vylepšení prostředí kaple provedli vlastními silami, a jak uvádí na jiném místě tohoto čísla Michael Pfann, mezi studenty i pedagogy roste zájem o fakultní bohoslužby a další společné akce. Je to i výsledek práce studentských farářů Jana Štefana a Iva Mareše, kteří jako fakultní kaplani působí od začátku probíhajícího akademického roku.

Jan Kirschner