Práce na novém zpěvníku

Český bratr 5/2012.

Z iniciativy komise pro přípravu nového zpěvníku se v sobotu 17. března sešli ve strašnickém sboru v Praze zástupci jednotlivých seniorátů ČCE, aby se seznámili s průběhem a aktuálními výsledky práce této tvůrčí skupiny. Pětadvacet delegovaných seniorátních důvěrníků nejprve vyslechlo čtyři referáty členů komise o základních tématech, provázejících práci na novém zpěvníku. Byly to tyto tematické okruhy:

1.   Záměr, cíl a zásadní motivace práce na novém zpěvníku (M. Esterle),
2. Způsoby práce komise, způsoby projednávání a hodnocení předloh a dalších souvisejících úkolů (O. Titěra),
3. Kritéria hodnocení, sledované parametry textů a melodií starých i nově vytvářených písní (L. Moravetz),
4. Rýsující se podoba nového zpěvníku a švýcarský vzor (D. Heller).

Mezi jednotlivými výklady se společně nacvičovaly a zpívaly nové verze žalmů, které byly vybrány z již téměř hotové žalmové kapitoly budoucího zpěvníku. Navíc všichni účastníci obdrželi elektronickou kopii aktuální podoby připravované žalmové kapitoly se všemi nově vytvořenými verzemi žalmů.

Zásadním sdělením, které bylo prezentováno všemi referujícími z různých úhlů, je očekávaný posun podoby zpěvníku od poměrně úzce vymezeného souboru písní pro nedělní bohoslužbu (v současném EZ)  k široce otevřenému, vícevrstevnému a žánrově bohatšímu zpěvníku pro řadu svátečních, liturgických, ale i všedních životních příležitostí. Tato pestrost vychází ze situace církve i společnosti, která zahrnuje bohatství různých poloh přemýšlení, zbožnosti i vyznávání. V novém zpěvníku se tedy setkáme kromě písňových forem také s responzoriálními žalmy, liturgickými zpěvy, kánony, moderními hudebními projevy, ale také s modlitbami a základními liturgickými formuláři.

V druhé polovině setkání dostali slovo všichni přítomní a sdělovali své poznámky, postřehy, obavy i naděje, související s takto předloženou podobou nového zpěvníku. Dalším důležitým tématem rozhovoru bylo nalezení způsobu, jak dál rozšiřovat a předkládat všechny nové podněty, vycházející ze zpěvníkové práce, ve sborech a v seniorátech. Každý si kromě nových žalmů odvážel také úkol nést je dál mezi bratry a sestry v nejrůznějších společenstvích a sbírat odezvy a podněty, kterým chce komise pro přípravu nového zpěvníku pozorně naslouchat. S pocitem radosti i s rozechvěním nad zodpovědností při vytváření důležitého díla jsme si naplánovali další setkávání a spolupráci se všemi velmi vnímavými a krásně rozezpívanými účastníky setkání.

Miloslav Esterle