Hodslavice: Medaile vděčnosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 1/2017) V neděli 13. listopadu 2016 se v našem kostele konaly bohoslužby společně i s účastníky z kazatelských stanic. Hosty mezi námi byli seniorátní kurátorka sestra Noemi Batlová z Olomouce a druhý náměstek seniora farář Pavel Prejda z Nového Jičína.

Při bohoslužbách byli pověřeni službou presbytera Martin Plešek a náhradnicí staršovstva Lucie Pavelková. Součástí bohoslužeb bylo i mimořádné sborové shromáždění, které zvolilo na dalších pět let místního faráře Lubomíra Červenku a povolalo sestru kurátorku Libuši Palackou ke službě výpomocné kazatelky.

Poslechněte si článek:

A ještě něco. Při bohoslužbách byla udělena pamětní medaile sestře Janě Hruškové, která se v listopadu dožila 75 let. V letošním roce také dovršila úctyhodnou dobu 40 let, po kterou působí v našem sboru jako presbyterka. Narodila se v Hodslavicích, ale po svatbě se odstěhovala za svým manželem do Straníku, kde postavili dům a vychovali dva syny. Jeden z nich působí v naší církvi jako kazatel.

D

zleva: Pavel Prejda, Libuše Palacká, Lubomír Červenka, Jana Hrušková, Noemi Batlová

Ve staršovstvu zastupovala kazatelskou stanici Straník, kde zastávala dlouhé roky funkci pokladní a starala se o sbírky, několik let byla i předsedkyní kazatelské stanice. Navštěvuje členy sboru, starala se i o kapličku a především o dobrý průběh bohoslužeb; ve Straníku bývají bohoslužby dvakrát do měsíce a musí se vždy pro ně připravit místnost v Klubu seniorů.

Celý sbor zastupovala sestra Hrušková také jedno volební období jako místokurátorka a jako zvolený konventuál za sbor v Hodslavicích se po několik desetiletí účastnila konventů. V 80. a 90. letech minulého století pomáhala jako kuchařka na několika táborech pro děti, které pořádali tehdejší faráři Jan Nohavica a Mojmír Blažek.   Při poslední volbě staršovstva již nechtěla kandidovat, nicméně zájem o sbor a ochota pracovat pro naše společenství nakonec zvítězily. Byla zvolena náhradnicí, tak jak si to přála, ale schůzí staršovstva se i tak věrně a se svým osobitým zájmem o sbor i dění v celé ČCE účastnila. Po rezignaci jedné členky staršovstva se stala opět presbyterkou. A my jsme rádi, že mezi námi předává své životní postřehy, rady i životní zkušenosti.

Sestra Hrušková celým svým životem svědčí o tom, komu uvěřila a na koho spoléhá, totiž na Pána Ježíše Krista. A protože si celoživotního nasazení sestry Hruškové pro evangelickou církev v Hodslavicích a okolí vážíme, dovolili jsme si navrhnout ji na udělení medaile vděčnosti naší církve. Kéž jí i nám je Pán Bůh i nadále milostiv!

Lubomír Červenka, farář v Hodslavicích