70. výročie založenia Slovenského evanjelického zboru v Prahe

IMG_3428(ČB 4/2017) V sobotu a nedeľu 25. a 26. února si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích v Prahe v rámci osláv 500. výročia reformácie. Slávnosti založenia cirkevného zboru sa uskutočnili pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Petra Weissa, ktorý sa zúčastnil na sobotňajšom programe. Podujatie sa konalo za účasti zástupcov viacerých cirkví a vládnych inštitúcií z Česka i zo zahraničia, ako aj hostí z Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Poslechněte si článek:

IMG_3462

Farár Marián Čop a Janka Haluková

Na sobotné popoludnie bol pripravený bohatý duchovno-kultúrny program. Zborový farár Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, prítomných oboznámil s históriou vzniku cirkevného zboru, ktorý bol založený 23. februára 1947. Pripomenul aj ďalšie významné výročie: práve 25. februára 1967, teda pred 50 rokmi, v tomto kostole po prvýkrát zaznela liturgia v slovenskom jazyku (dovtedy používali češtinu Kralickej biblie).

V rámci slávnosti predsedníctvo zboru odovzdalo pamätné listy zaslúžilým členom zboru. Za ocenených sa poďakovala sestra Vargová, manželka bývalého zborového farára Emanuela Vargu (1973–1984). Potom podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka odovzdal ocenenia ÚSŽZ bývalému dlhoročnému zborovému dozorcovi doc. MUDr. Miloslavovi Hroboňovi, CSc., ako aj Slovenskému ev. a. v. cirkevnému zboru v Prahe.

Cirkevný zbor pri príležitosti významného jubilea listom pozdravil bývalý zborový farár Dušan Tillinger (2003–2012). S pozdravnými príhovormi vystúpili aj početní ďalší hostia. Za Českobratskú cirkev evanjelickú pozdravil prítomných synodný kurátor Vladimír Zikmund.

Program spestrilo vystúpenie domáceho speváckeho zboru pod vedením Lýdie Godušovej a vystúpenie detí pod vedením Denisy Čopovej, ako aj piesne v podaní slovenských sólistov žijúcich v Prahe: Dany Pěnkava-Koklesovej (soprán) a Petra Poldaufa (bas) s klavírnym sprievodom Tomáša Hálu. Na úvod a záver programu náročné organové skladby zahral Vladimír Kopáčik.

V nedeľu slávnosti vyvrcholili slávnostnými službami Božími, na ktorých domácich viery aj početných hostí privítal zborový dozorca Štefan Ryba. Kázňou slova Božieho poslúžil dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. Zamýšľal sa nad textom z Iz 54,10, kde nachádzame slovo potešenia zvestované prorokom Izaiášom judským zajatcom v Babylone, ktorí stratili svoju základnú istotu.

IMG_3614

posvätenie zvonu

Dôležitou súčasťou slávnostných služieb Božích bolo posvätenie nového kostolného zvona, ktorý dostal meno Zvon reformácie. Zborový farár Marián Čop v posväcujúcom príhovore priblížil históriu tohto zvona a informoval, že jeho hlas by mal po prvýkrát zaznieť z kostolnej veže na 1. slávnosť veľkonočnú. Vyslovil želanie, aby tento zvon svojím hlasom zvolával veriacich, aby nezabúdali prichádzať do chrámu Božieho a ďakovať Pánu Bohu.

Aj v rámci týchto služieb Božích odzneli početné príhovory. Za Arcibiskupstvo pražské sa prihovoril kardinál Dominik Duka, za Československú cirkev husitskú patriarcha Tomáš Butta, za Sliezsku cirkev evanjelickú a. v. biskup Jan Waclavek a ďalší. Na Službách Božích bol prítomný aj vedúci Ekumenického oddelenia Ústrednej církevnej kancelárie ČCE Gerhard Frey-Reininghaus.

Liturgovali aj senior Slovenského evanjelického seniorátu v Rumunsku Juraj Bálint, zástupca superintendenta David Jurech, zboroví farári Jaroslav Kratka a Tomáš Živný. Do programu služieb Božích prispel domáci zborový spevokol a deti pod vedením Denisy Čopovej.

„Požehnaj, Pane, všetko, čo konáme v tomto svätom dome modlitieb, nech slúži Tebe na slávu a nám na spasenie a život,“ zaznelo v záverečnej modlitbe M. Čopa.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk