Výstava k reformaci v Českých zemích

IMG_3635(ČB 7-8/2017) Je to již téměř rok a půl, co započala komunikace ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE s Německým kulturním fórem pro východní Evropu, sídlícím v Postupimi. Šlo o dvojjazyčnou výstavu k reformaci v Českých zemích, kterou spolu zamýšleli vytvořit. Rádi jsme tehdy souhlasili, že při vytváření výstavy budeme tu a tam nápomocni; to jsme ještě netušili, jak hluboce se naše spolupráce rozvine. ČCE prostřednictvím ekumenického oddělení postupně organizovala překlad textů výstavy do češtiny, jejich obsahovou korekturu a zprostředkovala mnohé ilustrace. Nyní dva exempláře výstavy putují po našich sborech, což bude ještě dlouhou dobu pokračovat. Oč jde?

Poslechněte si článek:

Výstava, vytvořená k pětisetletému výročí reformace, sestává z deseti bohatě ilustrovaných rollupů, popisujících krátkými, avšak trefnými texty její dějiny v Českých zemích. Nejde tedy primárně o dějiny „české reformace“, ale právě o dějiny ztvárnění reformace v naší zemi; to v sobě samozřejmě obnáší svébytné české předehry, avšak zároveň i skutečnost, že naše dějiny a současnost jsou součástí reformačního úsilí povšechného. Výstava dále zdůrazňuje, jakým způsobem bylo v našich dějinách přijímáno luterství a Luther sám – šlo, především v určitých regionech, jimž výstava věnuje pozornost, o jev historicky vcelku rozšířený, na nějž nedosáhla ani protireformace (v Ašském výběžku či na Těšínsku), což může zajisté překvapit mnohého Čecha, spořádaně vychovaného obrozeneckým vyprávěním o dějinách temna, které se na naši zemi po Bílé hoře sneslo.

vernisáž v Dobříši

vernisáž v Dobříši

Výstava byla vyhotovena v několika exemplářích, z nichž právě dva má od května k dispozici ČCE. Překvapující byl zájem, který o ni sbory a další instituce projevily; od května, kdy její putování začalo, bude vystavena na sedmnácti místech v České republice (viz přiložený plakát) a na šesti místech v Německu; také při Kirchentagu v Berlíně.

V Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně a Liberci byla výstava začleněna do programu Česko-německého kulturního jara, projektu, který v krajských městech České republiky nyní probíhá k připomenutí dvacetiletého výročí Česko-německé deklarace; na mnohých místech je k výstavě – nejčastěji v rámci vernisáže – pořádán kulturní program a o její zhlédnutí projevují často zájem například školy.

IMG_3634Na vernisáži, která se konala v libereckém sboru ČCE v podvečer v sobotu 17. 6., byli přítomni i zástupci Ekumenického oddělení ČCE. Bratr Engelhardt ve svém pozdravu zmínil důležitou skutečnost, která z výstavy a spolupráce při ní vysvítá – jak výjimečné je porozumění mezi Čechy a Němci, tím spíše mezi zdejšími církvemi a historiky věnujícími se církevním dějinám. Zájem církevního ústředí i sborů ČCE svědčí o tom, jak rádi se ke světové reformaci – včetně Luthera – hlásíme, jak přirozeně svoji identitu právě zde nacházíme.

A já dodávám: Hus a husitství jsou naším rodinným stříbrem, avšak zároveň kuriozitami, s nimiž, nebýt zároveň zakotvení právě v reformaci světové, bychom si dnes věděli rady jen obtížně.

Zájem o výstavu trvá i nadále, v několika sborech bude vystavena i v příštím roce. Zveme tedy i další, aby v případě zájmu ekumenické oddělení kontaktovali.

Jonáš Plíšek