Kdo by se netěšil?

Magda Kumprechtová (1)(ČB 9/2017) I Diakonii začal školní rok. Zejména to platí o jejích speciálních a praktických základních i mateřských školách, kterých je dohromady osm a najdete je v celé republice. 

Magdou Kumprechtovou, ředitelkou Speciální školy Vrchlabí, jsme si povídali o tom, co žáky a učitele letos čeká.

Když končí prázdniny, zaměstnává vás už škola?

Žáci prázdniny mají, ale škola nemůže spát. Už v průběhu prázdnin se připravujeme na to, co po nich přijde. Letos zřizujeme dvě nové třídy

Poslechněte si článek:

– Zelenou a Pomerančovou. To znamená nakoupit školní nábytek, vymalovat učebny, vybavit je různými pomůckami. V průběhu prázdnin jsou také výběrová řízení na pedagogy do nových tříd. Sestavujeme rozvrhy hodin, aktualizujeme školní řád a školní vzdělávací program. Komunikujeme s pracovníky speciálně pedagogických center, kteří nám znovu diagnostikují naše žáky, a samozřejmě i s rodiči žáků.

Škola Diakonie ve Vrchlabí je „speciální“. Co to znamená?

Všichni žáci naší školy mají mentální retardaci, někteří v kombinaci s jiným druhem postižení, často jsou autističtí nebo mají epilepsii. Vyžadují speciální metody výuky, se kterými se v běžné škole spíše nesetkáte. Tady jsou vzdělávacími předměty především rozumová a řečová výchova, zdravotně pohybová, výtvarná, hudební výchova. Zapojujeme i canisterapii. Z pomůcek u nás najdete třeba „Snoezelen“, speciálně vybavenou místnost sloužící k stimulaci smyslů a k relaxaci. Používáme světelné podložky pro rozvoj zrakového vnímání, polohovací vaky nebo „pískovničky“, které umožňují malovat a psát do písku. Nutný je také individuální přístup pedagogů s ohledem na druh a stupeň postižení žáků. Jde nám zejména o podporu jejich emocionální vyrovnanosti, jistoty a pocitu bezpečí. Potom mají žáci největší motivaci se aktivně na svém vzdělávání podílet.

Potkáváme se ještě s dalším termínem: škola „praktická“. Jak se od sebe liší škola „praktická“ a škola „speciální“?

Školu praktickou navštěvují především žáci s lehkým mentálním postižením, školu speciální navštěvují žáci se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením.

Kolik má vaše škola stupňů a co pro dítě znamená všechny absolvovat? V čem je dítě jiné než bylo na začátku školní docházky? Obdrží nějaké vysvědčení?

Magda Kumprechtová (2)Naše škola nabízí čtyři stupně vzdělávání. Přípravný stupeň navštěvují předškoláci. První stupeň je pro děti mladšího školního věku, druhý stupeň pro starší školní věk. Dospívající a dospělí navštěvují střední školu – praktickou školu jednoletou nebo dvouletou. Děti v přípravném stupni dostávají na konci školního roku „osvědčení“, že jsou po všech stránkách připraveni k plnění povinné školní docházky. Základní škola je devítiletá, jedná se o povinnou školní docházku. Každý ročník je ukončen vysvědčením v podobě slovního hodnocení. Ukončením devátého, popřípadě desátého ročníku získá žák stupeň vzdělání – takzvané „základy vzdělání“. Absolventi Praktické školy dvouleté či jednoleté obdrží po splnění závěrečných zkoušek vysvědčení o závěrečné zkoušce. Tento akt slavnostního předávání probíhá v talárech.

Jak početné jsou třídy a kolik dětí má na starosti jeden učitel či asistent?

Škola má optimální naplnění tříd v rozmezí pět až devět žáků, kde působí tři pedagogičtí pracovníci. Jeden speciální pedagog – třídní učitel a dva asistenti pedagoga, kteří zajišťují přímou pomoc žákům při výuce. Na jednoho pedagoga tak připadají dva až tři žáci.

Spolupracujete se střediskem Diakonie ve Vrchlabí?

Se Střediskem Světlo aktivně spolupracujeme a pořádáme společné programy, třeba ples Diakonie, který kultivuje naše starší žáky a klienty střediska. Na faře s žáky a klienty pořádáme vystoupení vždy třetí adventní neděli pak také účinkujeme při Vánočním koncertě. Společně oslavujeme Dny Diakonie. Někteří naši žáci jsou klienty střediska Světlo – máme tedy společnou řeč.

Už několik let se u nás diskutuje o inkluzi, tedy o tom, že by co nejvíce dětí, které mají nějaké handicapy, mělo být zařazeno do běžných škol. Co si o tom myslíte?

Inkluze je bezesporu vhodná pro žáky s tělesným postižením a lehčími formami ostatních postižení. Naprosto nevhodná je pro žáky se střední a těžší formou mentálního postižení. Těžko si přestavit, že by v jejich případě mohla být integrace do „hlavního vzdělávacího proudu“ úspěšná.

Kolik dětí v září do školy nastoupí? Je škola zaplněna, nebo máte ještě nějaká volná místa?

V září nastoupí 62 žáků. Kapacita školy je v září naplněna vždy. Ale během roku žádáme ministerstvo školství o navýšení kapacity. Zatím vždy s úspěchem, byť nás to stojí nemalé úsilí.

Těšíte se po prázdninách do školy?

Inspekce naši školu zhodnotila takto: „Výrazným prvkem Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí je vstřícné, laskavé a kooperativní klima.“ Kdo by se do této atmosféry netěšil?

připravil Adam Šůra