500 let světové reformace

1Hl (4)(ČB 10/2017) Bohoslužbami, které vedla místní farářka Jarmila Wiera Jelinek a kázal při nich synodní senior ČCE Daniel Ženatý, začala celodenní slavnost k 500. výročí světové reformace. Již před začátkem bohoslužeb zval do ratibořského chrámu hudbou Dechový soubor z Oldřichovic i pozorní dobrovolníci, kteří roznášeli programy.

Kázání o svobodě
„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ (Ga 5,1) Jasné slovo z kazatelny nás mělo k tomu, abychom si vážili občanské svobody a nepodlehli dojmu, že starost

Poslechněte si článek:

o ni můžeme přenechat jiným. Osobní svoboda, kterou pro nás vydobyl Kristus, stojí sice vně nás, ale je pro nás. A jak se svoboda křesťana projevuje? Tím, že stojí pevně. Nepřidává se k řečem, že je dnešní doba hrozná, nezpochybňuje smysl institucí, které naši svobodu drží a podporují, chrání smysl a krásu demokracie, pravdy, lásky a spravedlnosti. Apoštol 1Hl (2)Pavel i Luther připomínají, že svoboda nevisí ve vzduchu jen tak. Daří se jí v docela konkrétním prostředí, tady a teď: Jsem milován, když mi toho Kristus tolik dává. Proto smím milovat i já. Proto se smím usmát na toho, kdo je jiný, proto smím hledat, jak pomoci těm, kdo pomoc potřebují, proto smím hlasitě a radostně přitakat všemu, co podporuje život.

Povzbuzeni kázáním i společným zpěvem za podpory zlínského pěveckého sboru Echo pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze přistupovali věřící k večeři Páně, s jejímž vysluhováním pomáhali i zahraniční a ekumeničtí hosté. Mocný zpěv více než sedmi set padesáti účastníků slavnosti vypovídal o jejím významu i náboji. V přímém přenosu vysílala bohoslužby stanice Vltava Českého rozhlasu (záznam je možné vyhledat v archivu ČRo).

Ratiboř polednePosíleni valašskou kyselicí a frgály se účastníci mohli po poledni podílet na sázení jabloně na farní zahradě či vyrazit na komentovanou procházku na ratibořský „Slavín“. Zde jsou pochováni lidé, kteří pro obec mnoho udělali, zejména faráři a učitelé. Po koncertě souboru Zvonky dobré zprávy a pozdravech oficiálních církevních hostů i zástupců státní správy následovalo divadelní představení Xantipa reformace o Lutherově manželce Kateřině z Bory. Konverzační hra, nacvičená skupinou mládeže, zobrazila několik epizod ze života této moudré ženy, Lutherovy velké opory.

Přednáška o víře Martina Luthera
Program pokračoval přednáškou, uvedenou Lutherovým citátem: „Možná mám malou víru a druhý má větší, ale pořád je to jedna víra, jíž se držím Krista.“ Proslovil ji nosislavský farář Ondřej Macek, který se životem a dílem Martina Luthera dlouhodobě zabývá. Živě a bez zbytečných slov poukázal na některé důrazy Lutherova učení. (Jádro přednášky přinášíme v samostatném příspěvku za touto reportáží.) Završením slavnosti bylo vystoupení místního pěveckého sboru a vzpomínkové slovo rodáka a pamětníka – faráře Miroslava Frydrycha. Na závěr se všem dostalo slova na cestu a požehnání.

IMG_1777Po celé odpoledne bylo možné také navštívit výstavu obrazů Lydie Férové, jimiž je ilustrována právě vyšlá kniha pro děti O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi, nebo interaktivní dílnu pro zájemce všeho věku. Na stáncích bylo možno zakoupit k výročí reformace vydané publikace i další literaturu, trička, rukodělné výrobky a upomínkové předměty. Pestrý naučný i zábavný program byl připraven v místní tělocvičně i venku pro děti, menší využily hřiště se skluzavkou na farní zahradě. K posezení po obědě hrála dokonce cimbálová muzika ve valašských krojích a obohatila prostor lidovými písničkami – větší pocit pohody a sounáležitosti si lze stěží představit.

Chrámová sbírka, při níž se vybralo 40 000 korun, bude přidána k prostředkům na vydání nového evangelického zpěvníku.

Slavnost pořádala Českobratrská církev evangelická a místní ratibořský sbor ve spolupráci s obcí Ratiboř. Na přípravách a zdárném průběhu se podílelo na 50 dobrovolníků. Všem patří velký dík.

Daniela Ženatá
foto: J. Hlavsa, Š. Janíček, B. Skála