Krajané v Polsku. Zpívejte a hrajte Hospodinu

2foto(ČB 1/2018) V poválečném Zelově, když se většina obyvatel odstěhovala do Československa, stal se evangelický kostel a církevní pěvecký kroužek útočištěm malé skupiny, která zůstala v zemi, jež jim nebyla příznivě nakloněna. Kantorem byl zvolen Emil Pospíšil (nar. 1883), varhaník a dirigent kostelního pěveckého sboru, který zároveň učil v nedělní škole a připravoval konfirmandy k přijetí do sboru. Po jeho smrti pokračoval v práci dirigenta Karel Pospíšil (nar. 1912).

Poslechněte si článek:

Po něm dirigentské žezlo převzala Lída Smetanová, dcera Amálie a Juliána Stejskalových. Lída vede pěvecký sbor do dnešního dne. Zelovský sbor zpívá každou neděli při bohoslužbách, při svatbách a pohřbech.

Amálie Stejskalová byla člen pěveckého kruhu na Zelůvku a po druhé světové válce svůj čas a sílu věnovala i pěveckému sboru v Zelově. Dirigent pěveckého kroužku 3fotona Zelůvku před odchodem Čechů do své vlasti byl i Josef Kulhavý. V sborové knihovně v Teplé u Mariánských Lázní se nachází Sbírka duchovních písní a chvalozpěvů, kterou věnoval pěvecký kroužek dirigentu Josefu Kulhavému na Zelůvku. Byl to tehdy milý a důležitý dárek.

Ve stáří natočily Amálie Stejskalová a Olga Blaziusová amatérsky na magnetofonový pásek písně, které se v předválečném Zelově zpívaly. Vzpomínám, jak často v našem rodném domě zněla píseň: „Vše ti v oběť dám, vše ti v oběť dám, vše pro tebe, Spasiteli, vše pro tebe dám…“

Po druhé světové válce se sbor zmenšil o 90 %. Většina obyvatel odjela do Československa, ve sboru chyběl kantor, kostelník i hrobník. Střecha a věž kostela potřebovaly opravu, ve špatném stavu bylo oplocení sborového pozemku i hřbitova. Starším sboru byl po mnoho let také Julián Stejskal, v letech 1969–1979 kurátor a po roce 1980 čestný předseda.

2foto

výlet pěveckého kroužku ze Zelova do Varšavy 1948

V takto reformované rodině Amálie a Juliána Stejskalových vyrůstaly děti Jaroslav, Olga a Lída. Lída sebrala písně, které rád zpíval evangelický sbor v Zelově v posledních sedmdesáti letech. Nahrála je na magnetofonový pásek podle seznamu, který v rodném domě nalezla. Nahrávku mně dala, byl to pro mne velký dárek. Není to profesionální nahrávka, ale pro historii zelovského sboru je důležitá. Jsou to písně vybrané ze zpěvníků Sbírka duchovních písní a chvalozpěvů, Harfa Sionská, Jásavý chvalozpěv, Zvonky a další.

Vzor dobré i poctivé práce, lásku k církvi evangelické a tradici Jednoty bratrské převzaly nejen děti, ale i vnuci a pravnuci. Olga i Lída věnují čas a své schopnosti práci v církevním pěveckém sboru. Anna, dcera Lídy, doprovází bohoslužby hrou na varhany a také vede hudební skupinu „Zelowskie Dzwonki”. Vnučky Beata, Renata a Ivona jsou Zelovským zvonkům oporou.

V současné době mají Zvonky tři věkové skupiny. Nejmladší skupinu vede Ivona, dcera Anny. Renata a ještě jedna žena mají na starosti skupinu scout Ranger, kterou vede ve sboru bratr farář Tomasz Pieczko. Zelovské zvonky se zúčastnily mnoha slavností nejen v Polsku, ale také v Čechách, Nizozemsku a Maďarsku. V roce 2015, při 600. výročí upálení mistra Jana Husa, obdržely Zelovské zvonky Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost. Dne 17. dubna 2017 měla skupina jubilejní koncert k 18. výročí svého založení. Sborové statistiky uvádějí, že během těchto let Zelovské zvonky uskutečnily 313 koncertů doma i v zahraničí.

Zakladatelem „Zelowskich Dzwonków“ byli Miroslav a Wiera Jelínkovi, faráři zelovského sboru. Po jejich odchodu do České republiky starost o hudební skupinu převzala Anna. Sestra farářka Wiera Jelínková po odchodu do Čech založila hudební skupinu „Zvonky dobré zprávy” i v Ratiboři u Vsetína.

dzwonki2

Zelovské zvonky

V obci Buczek, nedaleko Zelova, působil dechový orchestr, jehož kapelníkem byl Dvořák, původem z Čech. V roce 1906 zelovští založili také orchestr a dirigentem se stal právě kapelník Dvořák z Buczku. Hráli pak na pohřbech i při svatbách. Tak se jména slavných českých skladatelů, Smetany a Dvořáka, vyskytují v malé obci Zelov ve středním Polsku. V současné době působí v obci Buczek dechový orchestr a na flétnu hraje Ivona, dcera Anny.

Děti Olgy se věnují práci v zelovském evangelickém sboru. Syn Henryk je ordinovaný presbyter zelovského sboru a také člen Konzistoře církve evangelické reformované v Polsku. Jola, také dcera Olgy, je učitelka a ve sboru v Zelově se věnuje práci s dětmi.

Nesměle jsem se pokusil zachytit čtyři generace rodiny Amalie a Juliána Stejskalových, jak slouží evangelické reformované „parafii“ v Zelově. Přejme jim, aby jejich práce nesla k oslavě našeho Pána Ježíše Krista to nejlepší ovoce.

Jaroslav Stejskal, dlouholetý kurátor Evangelické reformované cirkve v Lodži