Edita Štěříková: Jan Jeník – český kazatel v berlíně

Jan Jeník(ČB 6/2018) Další knihou promované historičky Edity Štěříkové, která se dlouhodobě zabývá problematikou českého evangelického exilu, je knížka Jan Jeník – český kazatel v Berlíně. Připomíná 270. výročí jeho narození a loňské 190. výročí jeho úmrtí.

Jan Jeník (Johann Jänicke 1748–1827) se narodil v Berlíně v chudé rodině českého exulanta. Byl to svérázný pietistický farář a zakladatel první misijní školy v Německu.

Poslechněte si článek:

Vynikal neochvějnou biblickou vírou, pokorou a skromností. Na srdci mu leželi chudí a opuštění, ale vážili si ho také lidé učení a vysoce postavení. Byl tak výrazná osobnost, že lidé, kteří jej osobně poznali blíže, o něm s velkým nadšením vyprávěli ještě řadu desetiletí po jeho smrti.

Jan JeníkKniha pojednává o Berlíně v Jeníkově době, o situaci a chudobě exulantských rodin, o létech studia, času učitelování v české škole v Drážďanech i začátcích kazatelské služby v luterském sboru v Rixdorfu. Jan Jeník sloužil se stejnou horlivostí jak Čechům, tak Němcům. Kniha se dále věnuje Jeníkovým misijním a dobročinným aktivitám, které konal s podporou manželky a širší rodiny a které autorka popisuje živě a s mnoha citacemi z korespondence a dalších pramenů. Svou mnohostrannou sociální činnost spojoval Jeník s přikázáním lásky, pro něj křesťanskou samozřejmostí. Po vydání tolerančního patentu se živě zajímal také o vznikající evangelické sbory v Čechách a na Moravě. Staral se, aby měly dostatek toho, co považoval za nejdůležitější: dostatek Biblí a duchovní literatury. Vzdor chudobě, se kterou se ve svém exulantském sboru potýkal, dokázal od majetnějších členů sboru získat dary pro zakoupení Nových zákonů i zorganizovat tisk Biblí a poslat je do Čech. Nejen pro potřebné, ale i pro svou ztracenou vlast udělal více, než se zdálo být v té době možné.

Štěříková čerpá z pramenů rozptýlených po různých evropských archivech, z korespondence i dřívější exulantské literatury, která však často zůstala nedokončena nebo nevydána. Pramenů ubylo také zničením berlínského sborového archivu za druhé světové války. Jak autorka v úvodu píše, knížka není obsažná biografie, jakou by si osobnost Jana Jeníka zasloužila, spíše jde o uspořádání dosažitelných pramenů a prozatímní připomenutí Jeníkovy osobnosti a díla.

Daniela Ženatá

Edita Štěříková. Jan Jeník – český kazatel v Berlíně. Praha: Kalich 2018. 240 s.