Synod zasedal na přelomu května a června v Litomyšli

DSC_1811(ČB 7-8/2017) Přibližně stovka delegátů, poradců a hostů z celé republiky i ze zahraničí se sjela do litomyšlského areálu Zámeckého návrší, kde jednala o životě, správě a budoucnosti církve.

Naše školy
Za přelomové rozhodnutí lze považovat schválení stavby dvou nových pražských škol – v Holešovicích a Modřanech. Církev tak odkazuje na tradici a dobrou pověst svého školství a plní odhodlání vložit část restitučních financí do společensky prospěšných projektů. Bratrská základní škola v Praze 7 po svém rozšíření o druhý stupeň už dlouho volá.

Poslechněte si článek:

Mezi rodiči i zastupiteli má skvělé jméno. Zdejší rodinná atmosféra, špičkoví učitelé i hodnoty, které si škola vytyčila jako prioritní, to vše po necelých 30 letech fungování znamená beznadějně plnou kapacitu a přitom pověst jednoho z nejlepších zařízení, kam se děti mohou (nejen v rámci Prahy 7) dostat. V podobné situaci je škola Evangelické akademie v Modřanech. Obě se nyní dočkají rozšíření a zbrusu nových budov. Církev tím navazuje na dlouhou a prestižní tradici evangelického školství a také na podobně fungující společensky prospěšné dílo Diakonie ČCE, která vedle několika škol provozuje zejména sociální, zdravotnické, humanitární a rozvojové služby.

DSC_1741S výhledem do budoucna
Představitelé Českobratrské církve evangelické dále jednali o strategickém plánu na příštích 12 let. Pod názvem „reformanda 2030“ jej představili členové strategické komise. Měl by přinést flexibilnější přístup k práci kazatelů i snadnější slučování nebo rušení neaktivních sborů. „Jde o materiál v duchu křesťanského pragmatismu,“ definoval základní přístup senior pražského seniorátu Roman Mazur. „Chceme a umíme efektivně podpořit to, co funguje. Nefunkčním společenstvím chceme nabízet alternativy a dát jim konkrétní podněty k přemýšlení o jejich budoucnosti.“

Na strategickém plánu se bude ještě pracovat, protože má více rovin než jen diskutovanou personální. A hlavně se o něm bude diskutovat i v rámci celocírkevní konference, kde chtějí autoři dát prostor k vyjádření i řadovým členům církve. Konference se uskuteční pravděpodobně v návaznosti na lednový farářský kurz. Kompletní plán včetně výstupů konference by měli členové komise připravit do příštího zasedání synodu.

S výhledem na další roky jde ruku v ruce otázka financování. Živě diskutovaným bodem se stala výše repartic na následující období. Skokové zvýšení o 100 %, které by odpovídalo ekonomické realitě, nakonec nebylo přijato. Stoupající trend se ale přece jen projevil. Na příští rok zástupci schválili přibližně třetinové navýšení a navíc deklarovali snahu nastavit zvyšující se odvody v podobném duchu jako v případě personálního fondu.

DSC_0007Správa církve i otázky víry
Účastníci synodu zrušili bývalé neutěšené nařízení, že kaplani (vojenští, vězeňští nebo nemocniční) nemůžou v rámci své funkce oddávat. Nově se jim tato pravomoc opět navrátí.

Kromě toho se řešilo postavení farářů a presbyterů (laických pracovníků). Synod apeluje na staršovstva sborů, aby na své kazatele pamatovala v přímluvách, věnovala čas pečlivým rozhovorům s nimi, naslouchala jim a poskytla jim čas na vzdělávání, rodinu a odpočinek.

Zasedání odsouhlasilo nastolený směr v přípravě nové Agendy. Schválilo tak určitou jednotnou podobu bohoslužby. Naopak texty vyznání a modlitby Páně se prozatím nemění, o nich se bude debatovat až na synodu v roce 2019 s odkazem na fakt, že je třeba další diskuse.

Plánovanou změnou je úprava systému pastýřských rad. Seniorátní pastýřské rady byly leckdy nedostatečně vytíženy, tím pádem měly málo zkušeností. Proto nastává radikální změna: Ustaví se tři oblastní pastýřské rady a každá z nich pokryje území několika seniorátů. Nad nimi se pak zřizuje celocírkevní pastýřská rada, která ve druhém stupni řeší případná odvolání z rad oblastních.

ZDSC_0257Hosté z české i zahraniční ekumény
Navštívili nás zástupci Valdenské církve v Itálii, Luterské církve v Polsku, Reformované křesťanské církve na Slovensku, Presbyterní církve v Koreji, Luterské církve v Maďarsku, Reformované církve v Polsku, Církve ve Skotsku, Protestantské církve v Nizozemí, Slezské církve evangelické a. v., Církve bratrské nebo Církve československé husitské.

Během sobotního oběda pozdravil vedení Českobratrské církve evangelické farář Valdenské církve v Itálii bratr Bruno Gabrielli:

„Děkuji za obnovení dávného historického partnerství, které se datuje už od 15. století. Sdílíme společný stav malých menšinových církví, čelících zániku po staletích pronásledování, diskriminace a vyhnanství, ale nepanikaříme a snažíme se potěšit Boha a jdeme po jeho úzké cestě mezi sekularismem, náboženským fanatismem a tzv. ,zapáleným ateismem‘. Nechceme, aby byli lidé pronásledováni, diskriminováni nebo utlačováni, když byli donuceni opustit svou vlast před válkou, diktaturou nebo hladomorem. Děkuji za vaši podporu a snahu přesvědčit vaši vládu, aby sdílela s Itálií břemeno mnoha přistěhovalců přes Středomoří. Jde o výzvu pro evropské svědomí; tuto záležitost musí upřednostnit všechny církve a zahrnout ji i do svých kázání a svého učení.“

Jiří Hofman