Bůh miluje cizince

Bůh miluje cizince(ČB 9/2018) Ježíš jako uprchlík. Migrantka Sára a migrant Abraham. Josef v rukou pašeráků lidí. Ekonomická migrantka Rút. Hospodin jako host. A co ti, kteří jsou na cestě, na útěku nebo v cizí zemi dnes?

To jsou obrazy, které před nás staví výstava Bůh miluje cizince, kterou můžete ve svém sboru představit. Spolu s těmito obrazy výstava otevírá otázky k našemu vztahu k cizincům a zvláště lidem na útěku a lidem hledajícím azyl. Za východisko našeho, křesťanského přemýšlení nad těmito otázkami si výstava bere biblické texty, které se těchto otázek týkají.

Poslechněte si článek:

Vypráví příběhy různých biblických postav. Popisuje jejich zkušenost na cestě pryč z domova, zkušenost cizinectví. Vypráví o lidech, s nimiž se v cizině setkali a jak se k nim tito postavili. Odmítli je, nebo přijali?

Příběhy biblických postav a zkušenosti dnes
Biblické postavy vidíme z různých stran. Abraham, například, se vydává na cestu do země, do které ho posílá Hospodin. Opouští svůj domov, stává se migrantem a v cizí zemi si hledá živobytí. V jiném příběhu je to tentýž Abraham, kdo se stává velkorysým hostitelem tří návštěvníků. A přitom Abrahama sám Hospodin navštíví. Jindy je to Abraham se Sárou, kdo doženou k útěku svou služebnici Hagar i s jejím a Abrahamovým společným synem Ismaelem. A Hospodin se o oba utečence postará.

výstavaJistě nelze zamlčet, že zvláště ve Starém zákoně je také spousta textů plných nenávisti vůči cizím národům. Vedou se s nimi války. Výstava ale nestaví jednotnou biblickou teologii cizinectví, nýbrž pracuje se zkušeností, kterou zrcadlí určitá část biblického kánonu, a ukazuje její podobnost se zkušeností mnoha dnešních lidí.

Skrze biblické příběhy výstava ukazuje, že zkušenost s odchodem či útěkem z vlastní země, s putováním a těžkým hledáním vlastního místa v nové zemi nejsou pro Bibli nic neznámého. Není jí cizí ani soužití s cizími lidmi. Solidarita s nimi je vyjádřena řadou příkazů soužití a respekt vůči cizincům. Výstava představuje biblické pojetí pohostinnosti – lásky k příchozím, hostům a cizincům (philoxenia).

Příchozí, host a cizinec jsou ostatně různými překlady hebrejského slova gér. Ten první je kralický, ten druhý používá Český ekumenický překlad a ten třetí jsme použili pro biblické texty ve výstavě uvedené (tak také u řeckého xenos). Stejně ono slovo překládá i Luther nebo moderní Gute Nachricht Bibel (starší obdoba Bible 21), s nimiž pracuje německojazyčný originál výstavy.

Bůh miluje cizinceInspirace u sousedů v Rakousku
S výstavou jsem se seznámil v lipském kostele Thomaskirche. Kromě Německa byla uvedena také v Maďarsku, Rumunsku nebo Francii, původ má ovšem v Rakousku. Zde ji už v roce 2012 vytvořila Rakouská biblická společnost, která nám ji vstřícně a bezplatně poskytla k české adaptaci. A tu teď připravujeme společně s Ekumenickým oddělením Ústřední církevní kanceláře ČCE.

Výstava má formu dvanácti velkoformátových plakátů (80×200 cm) z pevného materiálu. Každý plakát obsahuje fotky, obrázky a biblické verše k tématu a text tematizující biblickou zkušenost s cizinectvím (česky a německy). Od prvního k poslednímu panelu návštěvník symbolicky ujde celou cestu od rozhodnutí odejít z domova přes strastiplné putování až k problémům spojeným s vžíváním do nového prostředí. Poslední panel již výslovně dotahuje biblická vyprávění do situace dnešních lidí mimo svůj domov a poskytuje základní informace k otázkám migrace.

Výstava může putovat od sboru ke sboru
Výstava má putovní charakter. Plakáty lze snadno sbalit a zase rozbalit, roztáhnout a vystavit třeba ve vašem kostele nebo sborové místnosti. Od října bude putovat po sborech ČCE (a případně jiných místech), kde o ni projeví zájem. Seznámit se s ní můžete ovšem už v létě v kostele v Herlíkovicích. Slavnostní vernisáž se uskuteční 26. září od 18 hodin ve sboru v Praze-Střešovicích a uskuteční se při ní i diskuse s lidmi, kteří sami mají s migrací či přímo uprchlictvím zkušenost. Po tematickém koncertě bude možné si výstavu prohlédnout a ochutnat přitom cizokrajné dobroty. Program vernisáže připravujeme ve spolupráci s projektem DOMA (Diakonie otevírá možnosti azylantům). Proto se na něm budou podílet i lidé, kteří sami přišli z jiné země.

Lidé na útěku sice zmizeli z novinových titulků, ale nezmizeli ani od hradeb Evropy ani z jejích zemí. Stále hledají svoje místo k životu. Výstava Bůh miluje cizince chce být výzvou, abychom znovu promysleli svůj vztah k cizincům, ať už je jejich životní zkušenost jakákoli. Přesvědčivě přitom ukazuje, že existuje-li skutečně (tak často vykrádané) sousloví křesťanské hodnoty, pak mezi ně laskavá pozornost k cizincům, zvláště k těm v tíživé životní situaci, rozhodně patří.

Chcete-li uvést výstavu ve svém sboru (nebo jinde), kontaktuje Janu Špinarovou na adrese ekumena@e-cirkev.cz. Pozor, termíny se naplňují! Pokud byste výstavu u vás chtěli doprovodit vlastní vernisáží nebo jiným programem, buďte kreativní nebo se na nás obraťte pro inspiraci.

Michael Pfann