Potřebujeme strategický plán?

amplion(ČB 10/2018) Církev Kristova, radostně žijící v důvěře v evangelium, strategický plán nepotřebuje. Naše sbory se ale od nepaměti vypořádávají s mnoha radostmi a bolestmi tohoto světa, které život církve ovlivňují. A církev se samozřejmě snaží od nepaměti na změny vnějšího prostředí reagovat. Jinak se chová v totalitním režimu a zcela jiné možnosti má ve svobodné demokratické společnosti. Když tedy synod uložil synodní radě, aby v návaznosti na přijatou koncepci podporovaných strategických kazatelských míst

Poslechněte si článek:

předložila strategický plán, přijal jsem to jako smysluplný aktuální úkol. Jde jen o to, jak se nám podaří využít této příležitosti k novému promýšlení života a služby naší církve v nejbližší budoucnosti. Ano, beru to víc jako příležitost než jako úkol. Abychom se pokusili připravit na všechny možné dopady, které mohou život církve ovlivňovat, a to zdaleka ne jen po hospodářské stránce v souvislosti s přechodem k samofinancování. Je lepší se na budoucnost připravovat, než pak řešit problémy, kterým se dalo předejít.

Samotná strategie nás nezachrání
Takže, nedívejme se na vznikající strategický plán jako na strašáka, který chce dělat z církve manažersky řízenou firmu. Ale ani do něj nevkládejme naději, že nás může zachránit. Já jej vidím jako dobrý nástroj, který nám pomůže stanovit priority, jimž se budeme muset věnovat buď jak buď. Také bychom si jím měli nastavit určité mantinely, které nám pomohou při posuzování nejrůznějších návrhů a opatření ve sborech všech úrovní, od sborů farních přes senioráty až po sbor povšechný. A konečně je to také příležitost otevřít se podnětům ze stran, které nejsou s nynější podobou života a služby církve spokojeny.

Jak strategický plán vzniká
Strategická komise, které bylo vytvoření tohoto dokumentu zadáno, je tvořena faráři i laiky, aby se vyvážil pohled z hlediska různých profesí a různých osobních zkušeností, ať už z práce ve sborech, z evangelické teologické fakulty, z Diakonie nebo i z podnikání v různých civilních oblastech. Od počátku analyzujeme silné i slabé stránky církve. Pokoušíme se popsat nejdůležitější problémové jevy v životě církve, kterými se již nyní zabýváme nebo které se mohou v nejbližší době ukázat. Protože těch dílčích poznatků je příliš mnoho, stanovujeme jim jejich důležitost. Výsledkem by měl být souhrn úkolů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, pokrývajících nejdůležitější roviny života církve. Z těchto úkolů bude sestávat vlastní operační plán jednotlivých úrovní církve až do roku 2030.

Komu je určen
Základní osnova naší analýzy je pracovně rozdělena do tří rovin života církve – život sboru, lidé ve sboru, nadsborové struktury. Zásadní úrovní je pro nás v souladu s protestantským pojetím život a služba farních sborů. Tam se může člověk rozmanitým způsobem setkávat s evangeliem, jeho projevy a důsledky. A k posílení a rozvoji těchto společenství je strategický plán určen nejvíc.

Cílem strategického plánu tedy nejsou manažerská opatření, návrhy změn církevních řádů a další návrhy, jak zvyšovat obětavost nebo kde rušit sbory. To všechno se může v analýze a v dílčích úkolech objevit, záměr strategického plánu ale je, aby církev díky těmto krokům co nejlépe naplňovala své hlavní poslání, což je především zvěstování evangelia. Naplňovat své poslání může jen prostřednictvím aktivních lidí, kteří k tomu ale nepotřebují právní subjektivitu. Tím chci ujistit všechny škarohlídy, že se nesnažíme jen o nějaké administrativní kroky shora, kterými chceme rušit malé sbory. Máme na mysli právě podporu všech společenství, tvořených členy sborů, bez kterých by církev své poslání přestala plnit.

V první části strategického plánu, která byla předložena synodu letos, byl uveden vysvětlující úvod a část plánu věnovaná kazatelům. Synod neměl za úkol tuto část schvalovat. Vzal ale předloženou koncepci na vědomí a uložil nám, abychom konečnou podobu dokončili do příštího synodu v roce 2019. Předtím bude ještě konečná podoba plánu předložena k celocírkevnímu rozhovoru na konferenci 1. února 2019 v Praze.

Strategický plán nebude určitě dokonalý. Připravujeme jej ale s ambicí, aby se stal užitečným a platným průvodcem naší církve v nejbližších letech. Abychom mohli vyhlížet k budoucnosti naší církve s nadějí.

Vladimír Zikmund, člen Strategické komise ČCE