Vzdělávání laiků

(ČB 1/2019) V rámci poradních odborů synodní rady pracuje také Komise pro péči o výpomocné kazatele (dále jen Komise). Tato Komise se zabývá hlavně výpomocnými kazateli z řad laiků, kterých je dle momentální evidence v naší církvi 118. Výpomocní kazatelé velmi často slouží při bohoslužbách, ale také při jiných příležitostech, jako jsou pohřby, křty nebo vysluhování svaté večeře Páně.

Poslechněte si článek:

Dotazník do seniorátů

Vzhledem k širokosti tématu se Komise rozhodla tuto činnost prozkoumat a evidovat. Pečlivě připravovaný dotazník byl zaslán všem seniorátním výborům, měl za úkol zjistit situaci v jednotlivých seniorátech a na základě odpovědí připravit další práci této komise, tím pádem i církve.

Návratnost byla velmi vysoká. Po urgenci odpovědělo devět seniorátních výborů, tedy jen pět nereagovalo. Dá se říci, že vzorek je reprezentativní a většina seniorátních výborů bere tuto práci vážně a odpovědně.

Na otázku, kdo organizuje kurzy pro přípravu budoucích výpomocných kazatelů, byla většinová odpověď, že se jedná o seniorátní výbory, nakonec tak to určují řády naší církve.
Je potřeba si uvědomit, že se jedná o časově náročnou práci, schůzky se často konají jednu sobotu v měsíci a přesto je zde dostatek ochotných lektorů i posluchačů. Lektoři jsou v drtivé většině kazatelé daného seniorátu, jako dobrá praxe se ukázalo spolupracovat s profesory teologické fakulty.

Účastníky jsou většinou členové naší církve, někteří mají zájem dosáhnout ordinace, ale všichni mají chuť se vzdělávat. Účast na jednotlivých kurzech se pohybuje mezi deseti až dvaceti lidmi.

Další podněty

Z dotazníků vyplynuly řady podnětů a dobrých nápadů. Postupně se jimi budeme zabývat a mnohé uvádět do praxe. Ale už dnes můžeme říci, že tyto kurzy vytvářejí základ koncepce pro vzdělávání laiků v potřebné šíři. Přirozenou cestou se podařilo vyplnit mezeru, která v rámci církevního vzdělávání vznikla po zrušení Vyšší odborné školy v Hradci Králové.

Kurzy dávají prostor pro získání vědomostí jak ze znalosti Bible, věrouky, etiky, nauky o kázání, tak z pastorace a dalších oborů. Jeden z diskutovaných plánů Komise je program základního vzdělávání, na který by pak navazovaly další volitelné kurzy, které by se podrobněji zabývaly konkrétními tématy.

Po zpracování odpovědí z dotazníků vznikl velmi podnětný materiál, který bude potřeba dále rozpracovávat. Nejedná se jen o systém vzdělávání, který je samozřejmě důležitý, jsou zde i související otázky, jako je evidence výpomocných kazatelů, jejich postavení a role v církvi, ve sborech, vzájemné vztahy směrem ke kazatelům sborů, systém dalšího vzdělávání a tak dále. Témat je opravdu hodně a rádi bychom se jim věnovali například v rámci farářského kurzu a dalšího setkání výpomocných kazatelů.

Role výpomocných kazatelů v budoucnosti

Postavení výpomocných kazatelů není jednoduché. Mimo své vlastní zaměstnání slouží v církvi kazatelskou službou, vypomáhají, kde je potřeba. A důležitost jejich role bude určitě narůstat. Nejedná se jen o nějaké náhradníky, kteří zaskočí tam, kde je potřeba, ale o ty, kteří absolvovali povinné vzdělávání, dále se vzdělávají a chtějí sloužit. K tomu potřebují nejen podporu celé církve, ale hlavně sborů a svých kazatelů. To je další oblast, která je důležitá a ne vždy idylická. Vztah mezi výpomocným kazatelem a kazatelem sboru by měl být založen na pastorační moudrosti a předávání zkušeností. V drtivé většině se jedná o partnerský vztah, v mnoha sborech probíhají diskuse, vzájemné rozhovory, rozbor kázání, a to je dobře.

Již mnoho let probíhá setkávání výpomocných kazatelů, jeho návštěvnost má vzestupnou tendenci. Na těchto setkáních je prostor pro výměnu zkušeností a pro vzájemné sdílení.

Ať rosteme a vzděláváme se

Komise má před sebou mnoho práce, mnoho výzev. V prvé řadě se jedná o tvorbu koncepce vzdělávání laiků, které se bude prolínat se vzděláváním výpomocných kazatelů. Důležitý je i systém evidence výpomocných kazatelů. Centrální seznam, vedený Ústřední církevní kanceláří, není aktualizován, protože nové informace často nepřicházejí. Každému absolventu kurzu by měl seniorátní výbor vystavit osvědčení o jeho úspěšném ukončení, ať bude žádat o ordinaci, nebo ne. Určitě bychom přivítali, pokud byste nám poslali vzor osvědčení, který bychom mohli nabídnout i jiným seniorátním výborům.

V církvi probíhá diskuse o jejím dalším směřování. Trápí nás dost věcí, hledáme cestu finančního i personálního zabezpečení. Mnohé oblasti jsou již více či méně naplňovány, například místa církevních kantorů, diakonů. Neméně důležitou oblastí je vzdělávání laiků a činnost výpomocných kazatelů. Věříme, že i tato oblast se bude nadále rozvíjet a svou činností přispěje k růstu církve.

Antonín Plachý
(redakčně upraveno)