Strategický plán je veřejný

(ČB 3/2019) Když jsem se na podzim minulého roku připojil k práci strategické komise a ptal se po podkladech, zjistilo se, že první část strategického plánu, kterou synodálové projednali, není nikde veřejně dostupná. Skoro to vypadalo, že je strategický plán tajný. A přitom je to naopak – plán nemá a nesmí být tajný, má být veřejný. A ti, kdo jej chystají, chtějí, aby se o něm mluvilo a diskutovalo. Také proto se v pátek 1. února uskutečnila v Praze v posluchárně Pedagogické fakulty UK ke strategickému plánu konference. Navazovala na farářský kurz, aby se jí mohli dobře účastnit faráři, co byli právě v Praze, byla i přenášena online, aby ji mohli sledovat ti, co přijet nemohli.

Poslechněte si článek:

Členové komise udělali v minulých letech neskutečné množství práce do veliké šířky. A tlak, že bude potřeba na konferenci představit to podstatné a že to bude muset být stručné a přehledné, způsobil, že se v posledních měsících formulovalo přehledně(ji), jasně(ji) a strukturovaně(ji). K tomu poznámku – jestli právě tohle nepotřebujeme: požehnaný tlak, možná od veřejnosti, který by nás nutil formulovat i výpovědi o věcech víry přehledně, jasně, strukturovaně.

Na konferenci v pátek odpoledne si každý ze 120 účastníků hned u vchodu vyzvedl hlasovací ovladač, aby mohli všichni dát najevo svůj názor a odpovědět na otázky v anketách. Jistěže jsou výsledky zkresleny, nebyla zastoupena „celá církev“. Roli hrála geografická poloha, zástupců z Moravy bylo bohužel méně. A především byli přítomni ti, kteří se o chystané změny víc zajímají.

Po úvodu představili členové komise základní témata strategického plánu:

1. ukotvenost / identita
2. živý sbor
3. zbožnost
4. církevní srozumitelnost a misijní otevřenost
5. klíčové osobnosti sborů
6. struktura sborů i koordinace jejich činnosti v přechodu k samofinancování
7. kaplani, Diakonie ČCE, evangelické školství
8. rozhodování, řízení, pracovní kultura

U každého tématu pak popsali současný stav. Druhým krokem byl výhled na stav žádoucí, tedy to, kam míříme. A v posledním kroku přišly na řadu návrhy konkrétních opatření, jak se ke kýženému stavu dostat.

Prezentace k jednotlivým bodům najdete na webových stránkách Ústřední církevní kanceláře, sekce dokumenty / strategické plánování.

Ke každému tématu byla krátká diskuse (2–3 otázky), k pěti otázkám se pak všichni účastníci vyjadřovali prostřednictvím hlasovacího zařízení.

1. Téma považuji za důležité.
2. Téma je jasně a vhodně vymezeno.
3. Souhlasím s vizí/kýženým stavem pro toto téma.
4. Většina navržených opatření je účelně a prakticky navržena.
5. Domnívám se, že navržená opatření jsou ve svém celku postačující pro uskutečnění vize pro toto téma.

Výstupy najdete na webu

Prohlížení grafů s výsledky hlasování je zajímavé. Sloupečky se od první k páté otázce posunují zleva doprava. Vlastně u všech témat účastníci hlasovali převážně tak, že jde o téma důležité (1), že je víceméně i jasně a vhodně vymezeno (2), převažuje i souhlas s navrženým kýženým stavem (3). O něco méně účastníků bylo přesvědčeno, že většina navržených opatření je navržena účelně a prakticky (4) – hlasovali „spíše ano“ nebo „nevím“. Jen u pátého bodu byly odpovědi skeptičtější – tam se objevilo častěji „nevím“ a „spíše ne“. V kapitole Samofinancování dokonce převážilo „spíše ne“. Tento výsledek se mi zdá přiměřený. Kdybychom totiž měli pocit, že navržená opatření jsou postačující, zavánělo by to pýchou a větší důvěrou ve strategie a manažerské schopnosti, než je pro Boží lid zdrávo.

Závěrečná diskuse pak umožnila některé nejasnosti vysvětlit, na některá témata se nicméně zapomnělo (ekologie) anebo to vypadalo, že se na ně zapomnělo (kázání).

Vtažení do tématu

Vlastně jsem vás o konferenci o Strategickém plánu nechtěl jen informovat. Chtěl bych vás do tohoto přemýšlení vtáhnout. Zkuste teď nečíst tento článek dál a na kus papíru si napsat deset silných stránek ČCE a deset stránek ČCE, které považujete za slabé. A pak si je můžete porovnat se seznamem strategické komise.

Silné stránky

1. mnoho živých a inspirujících sborů
2. poctivé křesťanské duchovní hledačství, alternativa pro většinový katolicismus
3. k Bibli a tradici vnitřně uctivý a tvořivý, nikoli však fundamentalistický ohled
4. zbožnostní a teologická pluralita, svoboda, diskuse
5. mnoho vzdělaných a ve víře věrohodných a angažovaných laiků
6. solidní úroveň teologického vzdělání farářů
7. vybudované zázemí pro práci: fary, kostely, zařízení…
8. silná Diakonie
9. solidní kultura demokratické interní diskuse a rozhodování na všech úrovních
10. rozsáhlá členská základna

Slabé stránky

1. pozvolný, ale setrvalý úbytek aktivního členstva
2. menšinová a defenzivní mentalita, uzavřenost a „nednešnost“
3. neznalost a neschopnost být misijně otevřeni
4. chybějící charisma či schopnost duchovních budovat a vést sbor
5. přetíženost role duchovních
6. umdlévající spiritualita (málo pro víru hoříme nebo možná chceme hořet, ale nevíme jak – v rodinách i sboru)
7. neschopnost či nemožnost zbavit se přebytečných budov
8. nedostatečné systematické vedení lidí ke službě
9. velké množství malých sborů a jejich obtíže při přechodu na samofinancování
10. geograficko-demograficky nevyhovující rozložení farních sborů

David Balcar, člen strategické komise