Medaile vděčnosti Věře Lindnerové a Jiřímu Černíkovi

(ČB 3/2019) Žijí v našich sborech mezi námi. Pokud jim věk a zdravotní stav dovolí, přicházejí na bohoslužby. Při návštěvách začínají rozhovor otázkou: „Bratře faráři, co je ve sboru nového?“ Ano, mám na mysli naše nejstarší členy, kteří pro svůj sbor věrně, často po desetiletí pracovali. Jejich přítomnost ve společenství bereme s jistou samozřejmostí, vždyť to tak má být. Ale není to chyba? Vždyť právě z jejich rukou jsme sbor převzali. Bez nich by mnohé nebylo. Tak je třeba se zastavit, všimnout si a poděkovat.

Poslechněte si článek:

Při bohoslužbách 3. února synodní senior Daniel Ženatý předal Medaili vděčnosti dvěma členům děčínského sboru, sestře Věře Lindnerové a bratru Jiřímu Černíkovi.

Sestra Věra Lindnerová byla zvolena do staršovstva jako náhradnice v roce 1956 a téhož roku byla povolána na uvolněné místo jako řádná členka. Ve staršovstvu pracovala s krátkou přestávkou až do jara roku 2018. Svou rozvahou a ochotou k práci byla velkou pomocí při jednání staršovstva i v každodenním životě sboru. Spolu se svým synem Jaroslavem dosud vytváří přejné prostředí napříč generacemi. Biblické hodiny, také její zásluhou, tvořily otevřený ekumenický kruh. Její celoživotní láska je hudba. Dlouhá léta zpívala ve farním pěveckém sboru pod vedením bratra R. Schillera.

Bratr Jiří Černík se přistěhoval do Děčína v roce 1968 z Ústí nad Labem. Aktivně se zapojil do práce i sborového života a v roce 1972 byl zvolen nejprve náhradníkem a do dalšího období povolán za řádného člena staršovstva. Tím zůstal až do roku 2012. Vedle presbyterské služby po mnoho let pečlivě vedl sborové účetnictví. Své profesní vědomosti i zkušenosti ze zaměstnání ve vedoucí funkci správy a údržby města vkládal do péče o sborové objekty. S láskou a obětavě se staral o kostel i faru a nezřídka různé opravy prováděl sám. Při údržbě kostela nejednou využíval znalosti ze své záliby lezení po pískovcových skalách v Českém Švýcarsku. Zvláště při opravách střechy kostela to bylo potřeba. Navštěvoval a ve sboru propagoval biblické hodiny a pomáhal vytvářet živé společenství. Jiří Černík je velmi pozorný posluchač kázání s živým zájmem o sborový život i život církve.

Na Medaili vděčnosti čteme citát z 1. listu Petrova „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal“. Sestra Věra a bratr Jiří biblickou výzvu svým životem naplňují. Žijí mezi námi a inspirují nás k obětavé práci. Vážíme si jejich dlouhodobé služby ve sboru a děkujeme!

Tomáš Matějovský