Ekonomické oddělení

(ČB 4/2019) Do ekonomické agendy patří hospodaření církve, příprava rozpočtu a zprávy o hospodaření povšechného sboru, vedení evidence repartic, odvodů do nejrůznějších fondů a celocírkevních sbírek. Také evidence dlouhodobého majetku a zpracovávání jeho odpisů, spolupráce s Jeronýmovou jednotou a poradním odborem ekonomickým.

Zní to trošku jako heslo z naučného slovníku, a tak jsme se na jednotlivé ekonomické kapitoly života církve zeptali vedoucí ekonomického oddělení Věry Štulcové.

Poslechněte si článek:

Kolik zaměstnává ekonomické oddělení lidí a na jakých pozicích?

vedoucí oddělení Věra Štulcová

Kolektiv ekonomického oddělení tvoří v současné době tři účetní: Marta Berounská, Michaela Kružíková Bartošková a Kateřina Vondrová, dále pokladní a zároveň správkyně fondu Jeronýmovy jednoty Hana Kurešová, František Straka, který spravuje investice, a já coby vedoucí tohoto oddělení.

Jaké činnosti kanceláře pod ekonomickou agendu patří?

Úkolem oddělení je zajistit, aby Ústřední církevní kancelář dostála všem svým hospodářským a informačním povinnostem nejen vůči členům církve, ale i vůči orgánům státní správy a dalším zainteresovaným institucím.

Hospodaření církve je široký pojem. Co z toho leží na bedrech ekonomického oddělení ÚCK?

Naším hlavním úkolem je zajistit bezproblémový chod povšechného sboru. Je to vlastně to, co většina členů naší církve zná ze svých farních sborů, jen v daleko širším měřítku. Vedeme účetnictví a připravujeme rozpočet, sledujeme jeho čerpání a sestavujeme finanční výkazy, spravujeme finanční majetek a spolupracujeme s finančními institucemi, zajišťujeme podporu všem ostatním oddělením ÚCK a metodickou pomoc farním sborům.

Co jsou to repartice?

Repartice jsou povinný odvod farních sborů do rozpočtu ústředí. Slouží jako jeden ze zdrojů financování povšechného sboru. Na zdrojové části rozpočtu ústřední církevní kanceláře pro rok 2019 (bez duchovenských zaměstnanců) se podílí zhruba jednou desetinou.

Kateřina Vondrová a Věra Štulcová

A k čemu slouží personálního fondu? Proč do něj shromažďujeme peníze?

Personální fond plní dvě funkce. Zaprvé jsou z něj hrazeny některé personální náklady duchovenských zaměstnanců povšechného sboru. Zadruhé slouží jako finanční rezerva. Jelikož se výše státního příspěvku rok od roku snižuje, jsme nuceni tyto externí zdroje nahrazovat zdroji vlastními. Jedním z těchto zdrojů je i personální fond.

Jaké máme další fondy a k čemu jsou dobré?

Obecně fondy slouží jako budoucí zdroj krytí. Jsou to taková naše prasátka, která plníme a rozbijeme je, až když je třeba. Existují fondy, tvořené celocírkevními sbírkami, např. fond tiskový, který slouží k podpoře církevního tisku; fondy tvořené dary a dědictvím, např. fond klidného stáří, sloužící k podpoře farářů v důchodu; i fondy tvořené výnosy, např. fond investic a velkých oprav, kde soustřeďujeme zdroje na udržování nemovitého majetku ve vlastnictví povšechného sboru.

Jak fungují celocírkevní sbírky a kam pak peníze putují?

Celocírkevní sbírky hrají v hospodaření s fondy velmi důležitou roli. Ke svému konečnému uživateli se dostávají dvojím způsobem. Buď celou vybranou sumu převedeme tomu, komu je určena, ihned po ukončení sbírky. Takhle funguje například sbírka na Diakonii. Anebo se peníze uloží ve fondu a použijí se v okamžiku, kdy je jich třeba, jako např. sbírka sociální a charitativní pomoci.

vlevo Marta Berounská, vpravo Michaela Bartošková Kružíková

Do hospodaření patří také evidence dlouhodobého majetku a zpracování odpisů. O co jde?

Odpisy jsou zvláštní účetní kategorie. Laici si s nimi často nevědí rady, protože je to náklad, ale ne výdaj. To znamená, že nejsou spojeny s reálným úbytkem peněz. Jejich úkol je vyjadřovat výši opotřebení dlouhodobého majetku. Říkají nám tedy, kolik peněz bychom si měli dát stranou na to, až bude třeba majetek v budoucnu obnovit.

Máme mít obavy ze snižování státního příspěvku pro církve a z blížící se definitivní odluky?

Domnívám se, že „mít obavy“ ničemu nepomůže. Je třeba si uvědomit, co chceme, kolik nás to bude stát a kde na to vezmeme. Státní příspěvek je pouze jeden ze zdrojů, které k financování naší církve slouží. Pokud vypadne, musíme jej nahradit, anebo činnost utlumit, abychom život církve byli schopni zaplatit existujícími zdroji. Jsem ráda, že strategická komise toto zadání již řeší, a věřím, že se naší církvi podaří odluku od státu zvládnout.

ptala se Daniela Ženatá

1 komentář u „Ekonomické oddělení“

Komentáře nejsou povoleny.