Personální a mzdové oddělení

(ČB 6/2019) Personální agenda se věnuje zaměstnancům církve. Patří sem povolací listiny kazatelů a pastoračních pracovníků, ujednání a smlouvy s nimi nebo administrativa kolem volby v konkrétním farním sboru. Stejně tak pracovní smlouvy či dohody s dalšími zaměstnanci církve. Do mzdové agendy patří vše kolem peněz na mzdy zaměstnanců, to znamená výpočet mezd a daní, přihlašování a odhlašování k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, evidence čerpání dovolené či roční zúčtování daní a mezd. Na práci v tomto oddělení, náročnou na přesnost a správnost, jsme se zeptali jeho vedoucí Evy Žváčkové.

Poslechněte si článek:

Z názvu oddělení je patrno, že zpracováváte agendu dost důležitou. Jde o lidi i o peníze. Kolik lidí pracuje ve vašem oddělení a v jakých pozicích?

Kromě mne jakožto vedoucí pracuje v personálním a mzdovém oddělení mzdová účetní a personální referentka Lenka Dobšová. A jako zástup za Ilonu Kryštovskou (t.č. na rodičovské dovolené) vypomáhá na dohodu o pracovní činnosti Veronika Kratochvílová.

Zaměstnanci církve jsou nejen kazatelé či pastorační pracovníci, ale také zaměstnanci rekreačních středisek, pracovníci církevního ústředí a zaměstnanci na dohody. Kolik lidí máte v péči?

Personální a mzdové oddělení v roce 2018 připravovalo podklady a zpracovávalo mzdy celkem pro 672 osob. Z toho bylo 331 zaměstnanců na dohody o pracích, konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnanců na zaměstnanecké a pracovní smlouvy bylo 341.

S povoláváním kazatelů na sbory je spojena poměrně složitá agenda. Jak ten proces vypadá a co musí sbory a kazatelé splnit?

Povolávání kazatelů je podrobně popsáno v Praktickém rádci pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech. Rádce je dostupný v dokumentech pro farní sbory na webu e-cirkev, včetně všech vzorových tiskopisů, souvisejících s povoláváním kazatelů. Materiály související s volbou kazatelů musí být synodní radě doručeny prostřednictvím seniorátních výborů. Seniorátní výbory tyto projednané, a v případě nájemních smluv i schválené materiály zasílají synodní radě ke schválení. Personální oddělení musí všechny doručené materiály připravit i s návrhem rozhodnutí do zasedání synodní rady. V případě jakýchkoli nejasností je personální oddělení k dispozici k veškerým dotazům a konzultacím ohledně materiálů zasílaných ke zpracování. Materiály projednané a schválené synodní radou personální oddělení zpracuje a rozešle jednotlivým adresátům.

akta – každý sbor má svou přihrádku

 

Jak nakládáte s osobními složkami zaměstnanců, kteří už odešli do důchodu nebo nežijí?

Samostatnou část naší práce tvoří i péče o písemnou agendu oddělení, tj. na prvním místě o osobní složky zaměstnanců, dále o korespondenci v personálních věcech se senioráty a sbory. V našem oddělení spravujeme a uchováváme dokumenty stávajících i bývalých zaměstnanců ČCE. Dokumenty zemřelých jsou předávány jednou ročně do spisovny, kde leží do doby, než jim uběhne skartační lhůta. V případě právě osobních složek se jedná jednoznačně o dokumenty s trvalou hodnotou, které jsou nakonec uloženy k úschově v našem Ústředním církevním archivu.

Za sto let existence ČCE je to informační poklad, že?

Uchování personálních spisů má svůj význam pro historii ČCE, ale také pro jednotlivce z řad členů církve. Na prvním místě je to uchování řady údajů o jednotlivcích, které slouží jako zdroj informací pro knihy, jako je např. Církev v proměnách času nebo historicky zaměřená publikace Cesta církve. Obracejí se na nás i státní orgány – když se dohledávají údaje v kauzách, týkajících se našich zaměstnanců během éry komunismu (odnětí státních souhlasů, nucené vystěhování apod.) Agenda personálního oddělení je proto pro církev velmi významná, neboť ze své pozice shromažďuje a uchovává a za určitých zákonných podmínek zpřístupňuje základní informace o jejích zaměstnancích.

A co všechno patří do mzdové problematiky?

Kromě zpracování mezd zaměstnanců sem patří také komunikace se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem a statistickým úřadem. Mzdová účetní připravuje a odesílá evidenční listy důchodového zabezpečení. Zpracovává také žádosti o roční zúčtování daně, připravuje k podpisu prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Vyplňuje pro zaměstnance nejrůznější potvrzení, např. pro úřad práce, banky, k daňovým přiznáním aj.

zleva: Lenka Dobšová, Veronika Kratochvílová, Eva Žváčková

 

Poskytuje ČCE jako zaměstnavatel svým zaměstnancům nějaké benefity?

Jedná se o benefity ve formě stravenek a příspěvků na penzijní a životní pojištění. Duchovenským zaměstnancům hradí zaměstnavatel stravenky v plné výši, zaměstnancům kanceláře ve výši 50 % hodnoty stravenky. Dále poskytuje zaměstnancům pracujícím na zaměstnanecké a pracovní smlouvy týden dovolené navíc oproti nároku podle zákoníku práce.

Vím, že o výši mezd kazatelů ani jiných zaměstnanců nerozhodujete. Zdají se vám přiměřené ve srovnání s obdobnými pozicemi v necírkevním sektoru?

Výši mezd kazatelů nelze s necírkevním sektorem srovnávat, protože obdobné pracovní pozice v necírkevním sektoru nejsou. Můžeme porovnávat pouze pracovní pozice zaměstnanců ÚCK, jejichž mzdy jsou ale jistě nižší než u zaměstnanců na srovnatelných pracovních pozicích mimo církev.

Je z vašeho pohledu práce pro církev jiná než pro necírkevního zaměstnavatele?

Práce sama je stejná, řídí se stejnými zákony. U církevního zaměstnavatele jsou přátelštější a otevřenější mezilidské vztahy, čímž vzniká komfortnější prostředí pro práci.

Co se vám zdá na vaší práci hezké a důležité?

Pro práci Personálního a mzdového oddělení je důležitý přátelský kontakt se všemi zaměstnanci. Snažíme se všem vycházet vstříc a máme radost, pokud jim můžeme účinně poradit a pomoct.

ptala se Daniela Ženatá