Synod přijal strategický plán

(ČB 6/2019) V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o záležitostech ekonomických.

Poslechněte si článek:

Strategický plán

Podstatné je, že na synodu byl přijat Strategický plán církve do roku 2030. Tento dokument určuje sedm oblastí, které pro další desetiletí života a práce ČCE identifikovala strategická komise jako nejdůležitější a ke každé přináší sadu navržených konkrétních opatření. Dokument se věnuje například živému a otevřenému sboru, zbožnosti, srozumitelnosti a misijní otevřenosti, samofinancování, diakonii a dalšímu. S plánem bude nyní seznámena církevní veřejnost a postupně bude dílčími úkoly naplňován.

Průvodce kazatelskou službou

První kroky, ve strategickém plánu navržené, začal synod realizovat už letos. Zřídil místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, tedy jakéhosi průvodce kazatelskou službou od jejího prvopočátku, když mladí lidé zvažují studium „na faráře“, až po její ukončení v důchodovém věku. V posledních letech se totiž stávalo, že mladí faráři odcházeli z činné služby, protože neměli potřebnou oporu, nedařilo se jim sladit pracovní a rodinný život nebo měli očekávání, která se nenaplňovala – pro všechny tyto případy bude k dispozici nový duchovní, který bude o službu farářů pečovat. K této službě byl zvolen Zvonimír Šorm.

nové předsednictvo synodu – zleva: V. Buzek, J. Pavlis, D. Fojtů, J. Gruber (předseda), J. Plecháček, M. Pfann

 

Kazatelské úvazky

Synodálové dále upřesnili pravidla pro stanovení kazatelských úvazků v různých konstelacích (jeden farář se stará o jeden farní sbor; jeden farář pracuje na dvou menších farních sborech; kombinace farářské a kaplanské práce; vytváření farářských týmů – skupina farářů se stará o větší počet sborů a práci si mohou dělit dle svých obdarování…). V souvislosti s farářským povoláním se synod věnoval i otázce růstu mezd.

Finanční soběstačnost a investiční kodex

Rozhodovalo se o mnoha ekonomických opatřeních, která řeší odluku církve od státu. Jejich společným jmenovatelem bylo postupné přebírání plné finanční odpovědnosti za fungování církve: rostoucí odvody do personálního fondu (z jehož výnosů se hradí platy farářů) i repartice (které sbory platí na zajištění chodu církve jakožto instituce) a s tím ruku v ruce jdoucí požadavek na vyšší finanční obětavost. Odvod do personálního fondu se bude nově skládat z paušální části, jejíž výši stanoví synod (pro rok 2020 je to 140 000 Kč), a z poměrné části, která se vypočítá pro každý sbor zvlášť a zohledňuje jeho aktivity a život za uplynulé období.

S financemi souvisí i otázka investování. Loňské zasedání uložilo zabývat se při operacích na finančních trzích také otázkami etiky a životního prostředí. Protože ČCE investuje nemalé prostředky v investičních fondech, byl nyní přijat investiční kodex církve, který vylučuje takové nakládání s investicemi, které by podporovalo například neetické způsoby podnikání nebo neúměrné využívání neobnovitelných zdrojů a poškozování životního prostředí.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby se snižovalo znečišťování vod, půdy nebo atmosféry, těžba a spotřeba fosilních paliv, eroze nebo degradace půdy, výstavba na nových plochách úrodné zemědělské půdy. Vítána je naopak podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.

Konkrétním krokem v péči o životní prostředí bude i nově schválená možnost čerpat církevní prostředky z diakonických a rozvojových projektů také na energeticky úsporná a jiná environmentálně prospěšná řešení ve sborech a církevních budovách. „Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje,“ uvedli synodálové ve svém prohlášení. (Jeho celé znění si můžete přečíst v v tomto čísle na straně 14.)

Celocírkevní kazatelé a podporovaná místa

Během dalších jednání byli zvoleni noví celocírkevní kazatelé: Jan Štefan (studentský farář pro Evangelickou teologickou fakultu), Aleš Wrana (pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci), Mikuláš Vymětal (pro menšiny a humanitární aktivity), Tomáš Jun (pro podporované místo v Ústí nad Labem) a Marta Židková (pro Evangelickou akademii v Brně).

Mezi podporovaná místa se zařadil farní sbor ve Škvorci a v Novém Městě pod Smrkem. Nově vznikla možnost povolávat kaplany také pro diakonickou práci (vedle vojenských, nemocničních nebo vězeňských kaplanů).

Pastýřské rady

Synodálové dále rozhodli o sestavení komise, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity, a také personálně naplnili oblastní pastýřské rady, které jsou nově jen tři. (V minulosti byla zřízena pastýřská rada v rámci každého seniorátu, což mělo za následek jejich malé vytížení a z toho pramenící nedostatečnou praxi při rozhodování.)

synod pozdravil biskup římskokatolické církve a předseda rady pro ekumenismus České biskupské konference Tomáš Holub

 

Představení nových pracovníků a hosté z české i zahraniční ekumeny

Mezi jednáními se představil nový ředitel nakladatelství a knihkupectví Kalich Petr Schwarz, noví ředitelé evangelických škol či středisek Diakonie. Delegáty pozdravili ekumeničtí hosté z Česka i zahraničí – vrchní církevní rada Saské evangelické církve Martin Teubner, předseda rady pro ekumenismus české biskupské konference Tomáš Holub nebo člen vedení Jednoty bratrské Raimund Hertzsch.

Podrobné zpravodajství a fotogalerie je na www.synodcce.cz
Jiří Hofman

1 komentář u „Synod přijal strategický plán“

Komentáře nejsou povoleny.