Misijní inspirace: Předkřestní příprava

Český bratr 9/2012.

Jedním z klíčových úkolů našich společenství je směrovat na cestu křesťanské víry lidi z okolí našich sborů, kteří na ní prozatím ještě nejsou, ale jsou křesťanským duchovním inspiracím otevřeni.  Autor těchto řádků se laskavým čtenářům již v některých minulých číslech pokusil předestřít misijní koncept, který vyrůstá z tohoto uvědomění. Tento koncept vychází z pozorování, že k cestě víry člověka zvenčí obvykle nepřivede jedna klíčová zkušenost, nýbrž více menších prožitků, které umožňují vždy další krok na cestě k víře a k jejímu vyznání. Jeden přeryv by však měl být pro nové křesťany společným, a to i přes všechno vědomí rozmanitosti lidí a jejich cest ke křesťanskému Bohu – křest. Být křesťan znamená respektovat Ježíše jako Pána – klíčovou autoritu svého života. A celý Nový zákon ani křesťanská tradice neznají lepší způsob, jak příklon k tomuto novému zásadnímu životnímu postoji vyjádřit, než právě přijetí křtu. Jak lidem přípravu na křest, sám křest a s ním spojený vstup do sboru nabídnout?

Nováčci jsou vítáni!
Především bychom měli dávat pravidelným i občasným hostům jasně najevo, že počítáme s tím, že se v našich řadách objeví i takoví, kteří na cestě víry zatím udělali jen pár prvních krůčků. Sbor by měl pravidelně a vytrvale informovat (na webu, na nástěnce, ve svém časopise), že je připraven s pochopením vyjít vstříc těm, kdo žádají o uvedení do křesťanské víry. Upozornění může vypadat např. takto (opsáno z tiskovin našeho libeňského sboru):  Neváhejte nás kontaktovat (osobně, telefonicky, e-mailem), pokud…se chcete setkat s farářem nebo s někým jiným ze sboru a prohovořit s ním otázky související s křesťanskou vírou a hledáním životního směřování…přemýšlíte o tom, že se přístupem či křtem stanete členkou/členem našeho sboru (podmínkou je absolvování předkřestní/předvstupní přípravy). Od prvního kontaktu (na webu, v kostele na bohoslužbách) tak vysíláme jasný signál, že naše společenství není jen pro „zasvěcené“, že jeho členové jsou ochotni odpovídat i na otázky a podněty nováčků. Dává se také najevo, že pro případné zájemce je připravena konkrétní forma seznamování s obsahy křesťanské víry a s životním stylem praktikujících křesťanů.

Základy křesťanské víry
Formy předkřestní přípravy jsou velmi rozmanité: od několikahodinového semináře v jednom odpoledni (tak to např. doporučuje a praktikuje významný baptistický kazatel a spisovatel Rick Warren), přes několikaměsíční kurz Alfa (o tom pojednáme zvlášť v příštím čísle), roční katechezi zaobírající se základními tématy křesťanské duchovní cesty (tak např. Tomáš Halík ve své pražské studentské farnosti) až po několikaletou přípravu, kterou předepisují katechumenům někteří čeští katoličtí kněží. Najít mezi nimi nejvhodnější formu pro potřeby jejich sboru je společným úkolem faráře a staršovstva. Každá z nich má své výhody i nevýhody.  U nás v Libni například pravidelně vypisujeme šestitýdenní Kurz základů křesťanství. Pro zájemce o křest či přestup do sboru je povinný, pro ty, kdo ke křtu ještě nechtějí směřovat, slouží jako informativní. Poslední běh absolvovalo sedm zájemců, z kterých se čtyři rozhodli pro přijetí křtu.

Vydrží dospělí obrácení křesťané na cestě víry?
Ne vždy. I přesto, že jde většinou o zcela svobodné a většinou důkladně zvážené rozhodnutí dospělého člověka, přijetí křtu v dospělosti není zárukou, že dotyčný vytrvá, obdobně jak to dokážou mnozí tradiční evangelíci. Zde je ovšem potřeba připomenout si Ježíšovo podobenství o rozsévači (např. Matouš 13,3nn). Hned dvě ze čtyř Ježíšem popisovaných „kategorií“ posluchačů Slova jsou ti, kteří zpočátku projevili velké nadšení, to ovšem později z různých důvodů vyprchalo. Naše společenství mají ovšem učinit maximum pro to, aby všichni dostali šanci slyšet, přijmout… a nakonec i vytrvat!

Roman Mazur