Právní služby

(ČB 10/2019) V právním státě je mnoho závazků i služeb postaveno na smlouvě. Dřív stačila ústní dohoda a podání ruky, dnes slouží ke stejnému účelu mnoho papírů s razítky a podpisy. Aby vše, za co naše církev a její vedení nese zodpovědnost, probíhalo podle platných zákonů, má na starost právník Adam Csukás. Současně se věnuje také církevnímu právu v minulosti i v současnosti. Zeptali jsme se ho, co všechno k jeho právní agendě patří.

Poslechněte si článek:

Potřebuje církev právní služby?

To je poněkud sugestivní otázka! Ty jsou při výslechu zakázány. Čas od času potřebuje právní služby každý z nás. Církev, která zřídila několik set právnických osob, která zaměstnává několik set lidí a vlastní nemovitý majetek, je však potřebuje poměrně často. Nicméně je tu otázka, zda musí zaměstnávat v ÚCK právníka. Rozhodně ji to však takto vyjde levněji.

Co řešíš v ústředí církve nejčastěji?

Právník v ÚCK poskytuje právní servis synodní radě, kanceláři, a podle možností též dalším právnickým osobám v církvi, zejména sborům. Práce je překvapivě mnoho a je velice pestrá. Kontroluji všechny smlouvy, které církev uzavírá, část z nich sepisuji. Zpracovávám podklady pro jednání synodní rady z právní oblasti a pravidelně se účastním jejích zasedání. Podílím se na zpracování agendy kolegů z ÚCK. Zabývám se tudíž nájmem bytů, povoláváním kazatelů, tvorbou vnitřních směrnic, stavebními záležitostmi atd. Občas mi na stole přistanou i zcela specifické dotazy, např. na tlecí dobu na hřbitovech, vlastnictví kanalizačních přípojek a vedení vysokotlakých plynovodů. A nedávno jsem se stal pověřencem pro ochranu osobních údajů – k tomu jsem přišel jako slepý k houslím.

Jak má církev zajištěnu zrovna ochranu osobních údajů?

Myslím, že dobře. Synodní rada na základě zmocnění synodu přijala směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů, která je závazná pro všechny sbory i pro ústředí. Sborům jsem rozeslal k této problematice několik zásilek, vč. návodu a vzorových dokumentů. Mám na starosti ochranu osobních údajů v ÚCK, pochopitelně dostávám i dotazy ze sborů. Myslím, že jsme „akci GDPR“ zvládli uspokojivě.

Jak vypadá právní pomoc sborům?

Vzhledem ke svému částečnému úvazku v ÚCK mám žel v tomto smyslu pouze omezené možnosti. Přesto se o to snažím. Právní pomoc tkví zejména v poradenství, usiluji o to navigovat sbory právním močálem. Pokud se nejedná o příliš komplikovanou záležitost, mohu obvykle daný problém sboru i vyřešit nebo alespoň řešení navrhnout. Není však v mých silách sepisovat pro sbory rozsáhlejší smlouvy nebo je zastupovat před soudy nebo jinými orgány veřejné moci.

S čím se obracejí nejčastěji?

Často jde o věci týkající se nemovitostí – jejich prodej, koupi, nájem, pacht. Obracejí se však i ve věcech církevního práva, pokud potřebují poradit ve věci církevního zřízení a církevních řádů. V poslední době se sbory spolupracuji i ve věci opravy chyb v katastrálním operátu – nemovitý majetek je v některých případech podnes napsán na právnické osoby, které neexistují nebo přísně vzato nikdy neexistovaly.

Existují 30 let po revoluci ještě nevypořádané majetkové vztahy ohledně hřbitovů, nemovitostí či polností v majetku sborů nebo celé církve?

Ano, existují. Právě hřbitovy patří k nejčastějším případům, což je pochopitelné. Správa hřbitovů byla v roce 1955 zestátněna: přešla na národní výbory, dnes hřbitovy spravují obce. Sborům zůstalo pouze tzv. holé vlastnictví. Na některé hřbitovy se dokonce zapomnělo. A tak jsou často napsány na roztodivné právnické osoby. V katastru nemovitostí nalezneme „Protestantskou zádušní obec“, „Církevní spolek augsburského vyznání“, „Církev evangelickohelvického vyznání“ nebo prostě „Českobratrský evangelický hřbitov“. Ostatní případy jsou vzácnější. Někdy je však majetek napsán na „Českobratrskou evangelickou školní obec“. Z hlediska historických církevněprávních předpisů je zcela jasné, že jde o majetek sborů naší církve, avšak přesvědčit o tom stát dá někdy hodně práce.

Bylo/je hodně práce s majetkovým vyrovnáním?

Bylo. V tomto ohledu byla v církvi vykonána ohromná práce. Od ledna 2018, kdy jsem do ÚCK nastoupil, jsem se však setkal pouze s několika „dobíhajícími“ případy, kterými se zabývají především advokáti, s nimiž sbory a ústředí spolupracují.

Jak vypadá spolupráce s poradním odborem organizačním a právním?

Právník ÚCK je jakýmsi „styčným důstojníkem“ mezi synodní radou a tímto odborem. Já jsem člen tohoto odboru – připravujeme návrhy na změny církevního zřízení a církevních řádů, které projednává synodní rada a později synod.

Nedávno jsi složil rigorózní zkoušku, nyní jdeš dopisovat disertaci do ciziny. Co tě na právničině vlastně baví?

Ve svém studiu se zabývám dějinami církevního zřízení ČCE. Někdy je to přímo napínavé! Baví mě prohrabávat se v archivu starými spisy, skládat střípky do většího celku. Mám radost, že zároveň mohu své právněhistorické znalosti občas využít i v praxi. Myslím, že pokud jde o církevní zřízení a církevní řády, je nezbytné, abychom dříve, než přistoupíme k jejich změně, prozkoumali jejich historické pozadí. V ÚCK mě rovněž baví řešit právní problémy, které přináší dynamická současnost. A ačkoli právníci nemají ve společnosti o moc lepší pověst než celníci v evangeliích, těší mě, když mohu někomu pomoct.

připravila Daniela Ženatá

1 komentář u „Právní služby“

Komentáře nejsou povoleny.