Evangelická teologická fakulta oslavila 100 let

(ČB 12/2019) Oslavy stého výročí Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ETF) proběhly ve dnech 10. – 12. 11. V neděli 10. 11. je zahájila bohoslužba v kostele u Martina ve zdi, v pondělí následovalo udělení čestného doktorátu profesoru Manfredu Oemingovi z Heidelbergu ve Velké aule Karolina a týž den navečer pak slavnostní akademické shromáždění. V úterý 12. 11. se k tématu Sto let evangelické teologie konalo celodenní sympozium v sídle fakulty v Černé ulici v Praze.

Poslechněte si článek:

ETF vznikla jako vzdělávací instituce pro kazatele evangelických církví v samostatném československém státě, a převzala tak funkci, kterou do té doby plnila teologická fakulta ve Vídni. Byla zřízena zákonem Národního shromáždění k 1. říjnu 1919 jako Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze, samostatná vysoká škola se všemi právy a výsadami, včetně práva promočního.

foto David Rafael Moulis

Výuka čtrnácti zapsaných řádných posluchačů třemi profesory a několika lektory byla zahájena v přednáškové místnosti evangelického kostela u Salvátora, později pak přesunuta do prostor v Klementinu. Fakulta se postupně rozrůstala, v roce 1924 byla na ní zřízena profesura pro systematickou teologii se zřetelem na Církev československou.

V roce 1939 byla s ostatními vysokými školami v protektorátu uzavřena a v letech 1940–1945 se vzdělávání kazatelů organizovalo pololegálně prostřednictvím dálkového studia, řízeného synodní radou Českobratrské církve evangelické. Po válce pak byla činnost fakulty obnovena.

V roce 1950 byla vládním nařízením fakulta rozdělena na dvě samostatné vysoké školy: Husovu československou bohosloveckou fakultu pro výchovu převážně bohoslovců Československé (později husitské) církve a Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu pro bohoslovce evangelických církví.

V květnu 1990 byly obě fakulty společně s římskokatolickou inkorporovány do Univerzity Karlovy a od té doby ETF nese své současné jméno. V roce 1995 získala vlastní budovu, palác Marathon v Černé ulici na Novém Městě pražském.

Na fakultě působili jako učitelé významní myslitelé a vědci, mimo jiné systematický a ekumenický teolog Josef Lukl Hromádka, teolog a filosof Jan Milíč Lochman a církevní historik Amedeo Molnár. Z podnětu učitelů biblické teologie vznikl Český ekumenický překlad Bible (1979), moderní převedení biblických knih z původních jazyků do češtiny.

foto Jiří Hofman

Fakulta má v současné době devět kateder; vyučuje české i zahraniční studenty evangelické a ekumenické teologii, sociální a pastorační práci a diakonice v několika studijních programech v bakalářském, magisterském i doktorském stupni.

Vedle vzdělávání studentů se její učitelé intenzivně věnují také vědecké práci, např. v Centru biblických studií, pracovišti pro pěstování pokročilých studií, založeném Univerzitou Karlovou společně s Akademií věd České republiky. Na fakultě působí také Ekumenický institut, který svou pedagogickou a badatelskou činností zdůrazňuje dialogické pojetí teologie.

U příležitosti stého jubilea vyšel také aktualizovaný almanach s medailony všech dosavadních vyučujících. Zajímavým zdrojem informací o historii ETF jsou její digitalizované ročenky. Fakultní knihovna je převedla do elektronické podoby a zveřejnila právě letos. Nalézt je můžete na fakultním webu etf.cuni.cz.

TZ/Hof

1 komentář u „Evangelická teologická fakulta oslavila 100 let“

Komentáře nejsou povoleny.