Slavnost ordinace a předání medaile vděčnosti v Aši

(ČB 3/2020) Již podruhé v krátkém čase navštívil ašský sbor synodní senior. Nejprve loni, na konci června, při českoněmeckých přeshraničních bohoslužbách pod širým nebem na vrchu Háj ve Smrčinách a letos o 2. neděli po Zjevení Páně. Tentokrát byl Daniel Ženatý přivítán místním sborem při ordinačních bohoslužbách presbytera sboru Oldřicha Petrlíka, jenž byl tak slavnostně pověřen službou výpomocného kazatele, která je v Západočeském seniorátu velmi potřebná.

Poslechněte si článek:

Ašský sbor vlastní a spravuje barokní kostel Dobrého Pastýře v Podhradí u Aše, skutečný klenot, jenž nemá v církvi obdobu a nachází se pod zvláštní Boží ochranou. Kostel byl po dlouhá desetiletí pod neúnavnou péčí německého člena sboru a čestného kurátora Hermanna Heinricha. Ten jako poděkování církve za svou celoživotní a obětavou službu, konanou až donedávna s precizností a tvrdohlavostí jemu vlastní, vhod i nevhod a včas i nevčas, obdržel týž den z rukou synodního seniora Medaili vděčnosti s pamětním listem, psaným v jeho rodném jazyce. Ke slavnostnímu předání došlo u něho doma, neboť bohoslužeb se pro stáří a nemoc už nemůže účastnit. Tak jako on, i my jsme Pánu Bohu převelmi vděčni.

Pavel Kučera, foto Miroslava Koláčková