Co s krizí? Teologická fakulta zve ke studiu

(ČB 2/2021) Chcete se naučit zvládat krizové situace? Chcete se naučit pomáhat druhým, aby je zvládali účinně, odpovědně a tvořivě? Dvouleté magisterské studium „Komunitní krizové a pastorační práce – Diakoniky“ na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy k tomu nabízí příležitost.

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

Naše společnost prochází krizí. Epidemie covidu-19 má dominový efekt. Krize nepostihuje jen nemocné, ale i zdravé, naše zdravotnictví, ale i hospodářství, školství, uměleckou sféru, církve… Nějakým způsobem se dotýká každého z nás, našich svobod, možností, stavu naší mysli a u některých i stavu jejich peněženky. S krizí se ovšem nepotýkáme jen v posledním roce. Krize nejrůznějšího druhu doléhají na jednotlivce a rozmanitá společenství i v lepších časech. V krizových situacích vyhasínají lidské životy, dochází ke ztrátám na majetku, objevují se rány na těle i na duši.

Krize nás však nemusí vždy zaskočit, srazit na kolena. Krizí se nemusíme nechat umlčet a ubít. Na krizi se můžeme připravit. Můžeme se učit krizové situace zvládat, a to lépe a účinněji, než jak jsme je zvládali dříve. Můžeme se poučit z minulých zkušeností, učit se jeden od druhého, učit se druhého podržet. Můžeme pojmout krizi jako příležitost – k zastavení a reflexi, ke zlepšení svých krizových plánů, k proměně pohledu na sebe, druhé a okolní svět.

Studijní obor „Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika“ se zaměřuje právě na tyto aspekty našeho života. Již více než deset let učí, jak kvalifikovaně, odpovědně a účinně pomáhat komunitám v krizové situaci, a přitom nezapomínat, že lidé nejsou jen horizontální bytosti, ale také bytosti

se spirituálním rozměrem, s přesahem. Lidé s tělem i duší. Lidé, kteří potřebují dostat nejen materiální a organizační pomoc, ale také slyšet slovo podpory, uznání, útěchy, a především slovo naděje. A nejen slovo. Někdy je třeba vyjádřit sounáležitost a naději jinak – mlčky, stiskem ruky, zapálenou svíčkou…

Tento mnohovrstevný pohled na člověka žijícího ve společenství druhých je při výuce Diakoniky podpořen tím, že se zde studentům současně věnují pedagogové z oblasti sociální práce, sociologie, psychologie a z oblasti teologických discipl

ín – biblistiky, praktické teologie, etiky, ekumeniky, religionistiky. Studenti se tak seznamují nejen se základy managementu, krizovým řízením, komunikačními nástroji, hermeneutikou, metodikou výzkumné práce, ale také s teologií služby, se základy biblické a spirituální teologie, s pastoračním doprovázením, teorií rituálů a s praktickým využitím obřadů v životě konkrétních společenství, zejména pak v krizových situacích.

Jelikož krize v běžném životě zasahuje všechny dimenze lidské bytosti – tělesnou, duševní, sociální a duchovní, tak i Diakonika propojuje ve svém studijním kurikulu odpovídající disciplíny různých oborů, aby učila komplexnímu pohledu na člověka ve společnosti a vedla ke spolupráci odborníků různých specializací. Studium, do něhož se pouštějí lidé s rozmanitými vstupními předpoklady, tak ve výsledku nabízí jedinečnou příležitost prohloubit schopnosti reflexe a sebereflexe, učinit pozoruhodnou zkušenost s druhými i se sebou samým a realizovat další krok ve svém vlastním profesním rozvoji a osobnostním růstu.

Tabita Landová, garantka programu „Diakonika“ na ETF UK