Pro Teofila – Mike Beaumont: ABC Bible a ABC Ježíšova života

Český bratr 7+8/2013.

„Když jsem si před mnoha lety poprvé při úvodní hodině sedl ke klavíru, uviděl jsem před sebou list papíru se znaky, které se mi jevily jen jako linky a klikyháky. Nešlo mi do hlavy, jak se někdo může na něco takového podívat a pak zahrát nádhernou hudbu… Podobný dojem mají mnozí lidé z Bible, zvlášť když se s ní teprve seznamují. Připomíná jim pouhé „linky a klikyháky“ a zdá se jim, že příběhy, postavy a myšlenky, s nimž se na jejích stránkách setkávají, jsou na hony vzdálené realitě. Když ale přijdeme na to, co máme hledat a uvědomíme si, co různé věci znamenají, zjistíme, že nám Bible rozhodně má co říct.“
Těmito slovy začal Mike Beaumont předmluvu své knihy ABC Bible. Kniha nám má pomoci se orientovat, vysvětlit neznámé, odhalit souvislosti.
Jednotlivé kapitoly mají podobnou strukturu. Nahoře nadpis (např. Šalomoun) a podtitul (Nerozum rozumného). Vedle nadpisu je jeden biblický verš a odkaz na další kapitoly knihy s podobným tématem (v kapitole o Šalomounovi je zde odkaz na kapitoly: Herodův chrám, Přísloví, Oběti, Stan setkávání)

Pod nadpisem je pak stručné shrnutí (jde-li o postavu, tak kdo to byl, kdy žil, co udělal…) a pojednání o několika důležitých věcech vztahujících se k postavě nebo tématu. V kapitole o Šalomounovi jsou zde hesla: moudrost, bohatství, manželky, Šalomounův chrám (se schematickým obrázkem s vysvětlivkami) a mapka Jeruzaléma. V kapitole o Janu Křtiteli jsou hesla Janovo narození, Janova zvěst, Křest, Esejci, Svitky od mrtvého moře, obrázek a popis Herodovy pevnosti.
Každá kapitola má na konci odstavec nadepsaný Klíčový pojem. V kapitole o Šalomounovi je to „vlažnost“, v kapitole o Žalmech je to „chvála“, v kapitole Boje rané církve je to „zákonictví“.

Po levé straně každé stránky je časová osa pro orientaci, o jaké době kniha vypráví. Někde údaj není vyznačen, například u Žalmů nebo příběhů tzv. předvěku (Gn 1–11: stvoření světa, Adam a Eva…).
Po pravé straně stránky je pro snazší orientaci vyznačeno, v které biblické knize se o daném tématu píše a kde je umístěna v rámci kánonu.
Text knihy doprovázejí na každé stránce obrázky, případně mapky, tabulky s letopočty nebo rodokmeny. Většina obrázků jsou fotografie ze současnosti, které nám přiblíží dané místo, situaci nebo zvyk; například obrázek židovské rodiny při sederové (pesachové) večeři nebo vstup do chrámu faraóna. Jinde jsou fotografie dochovaných historických předmětů (sošky, mince, pečetidla) nebo vyobrazení (např. fragment starého nápisu na zdi).

Podobnou strukturu i zaměření má další encyklopedie z této řady: ABC Ježíšova života. Tato kniha má pět oddílů: Ježíšovo prostředí, Ježíšovy začátky, Ježíšova mise, Ježíšova smrt a vzkříšení a Ježíšův vliv.
Např. v oddílu Ježíšova mise je kapitola Jeho zázraky: Moc nad přírodou. Zde jsou hesla: Stvoření podléhá Stvořiteli, Janova znamení, Nasycení zástupů, Dva „přírodní zázraky, Vzkříšení mrtvých.
V závěru každé kapitoly je klíčový citát, zde verš: „Já jsem to, nebojte se.“

V obou případech jde o encyklopedii a to s jejími přednostmi i vadami. Kapitoly jsou stručné a přehledné, výklad je jednoznačný.
Popis osob, událostí nebo věcí není neutrální. Je to popis zaujatý, píše ho věřící člověk. Je zde hodnoceno správné a špatné.
Pro orientaci křesťana ve světě Bible a křesťanské víry jsou knihy dobrým pomocníkem. Začátečníkům i pokročilým.
Lenka Ridzoňová

BEAUMONT Mike. ABC Bible. Praha: Česká biblická společnost, 2007. 126 s.
ISBN 80-85810-50-6
BEAUMONT, Mike. ABC Ježíšova života. Praha: Česká biblická společnost, 2012. 128 s.
ISBN 978-80-87287-42-2