Exulant po dvaceti letech. K 400. výročí Bible kralické

Český bratr 9/2013

Před dvaceti lety byly položeny základy občanského sdružení Exulant. K připomenutí této skutečnosti uspořádalo sdružení ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a Bratrskou jednotou baptistů 8. června letošního roku sjezd k poctě českých a moravských exulantů pro víru a k 400. výročí tisku jednodílky Bible kralické roku 1613.

Hlavním tématem byla Bible v životě církve s mottem „Národ náš nepochybně zanikne, neobrátí-li se opět k Hospodinu a jeho Písmu“, jehož autorem je Jan Karafiát. Místem jednání byl evangelický kostel U Salvátora a Betlémská kaple.
Sjezd zahájil předseda o. s. Jan Bistranin vzpomínkou na osobnosti, které stály u zrodu novodobé organizace sdružující potomky náboženského exilu – Pavla Smetanu, Karla Matějku, Vlastimila Pospíšila a Miroslava Veselovského. Připomenul cíle sdružení i přímou zkušenost často již nežijících reemigrantů a vyjádřil vděčnost za jejich svědectví víry.

Vědeckou část sjezdu zahájila Edita Štěříková přednáškou Exulanti a Bible. Skvělá přednáška i přednes, citace z dochovaných archivních dokumentů exulantů. Temno jako odraz biblického …světlo nohám mým…, kterého se nedostává. Alois Jirásek původně exulantský výraz umělecky umocnil. Bible jako vskutku to jediné nejcennější co mám v držení. Srovnání s katolickou Biblí v exulantském prostředí.
Petr Pokorný v excelentní přednášce porovnával překlady Kralických, jejich možnosti překladů z původních jazyků a obtížnost jejich získání s překladem ekumenickým. Ilustroval vývoj jazyka i odraz vědeckých poznatků v překladatelství. Zdůraznil interpretaci překladu.

Ondřej Macek přednesl Hledání odkazu českých písmáků, v němž nás provedl od písmáků tajné církve v době protireformace přes exulanty, toleranční dobu až ke  kruhu písmáků kolem profesora Starého zákona, Slavomila Daňka a k otázce, co dnes.

Odpolední jednání se přestěhovalo do Betlémské kaple. Cestou se účastníci nechali zvěčnit na společné fotografii, stejně jako před dvaceti lety, u Šalounova pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Tentokrát za asistence Městské policie. Zvonky dobré zprávy, hudební soubor ručních zvonků mladých hudebníků ze sborů v Kateřinici a Ratiboři nám vyzvonily Dobrou zprávu a zahájily odpolední společenské pokračování sjezdu. V Betlémské kapli byl pak přednesen dopis Mistra Jana Husa Veškerému národu českému z 10. června 1415 z vězení v Kostnici.

Jan Bistranin podal obsáhlou zprávu o činnosti o. s. Exulant a vyjádřil naději v další pokračování díla s novými mladými členy. Následovaly pozdravné projevy.  Jakkoli měly pozdravy  jedno téma, bylo pozoruhodné, jak odlišně je jednotliví řečníci uchopili, aby se setkali v závěrečném zdůraznění úlohy Bible v životě exulantů i současníků.

Všechny přednášky, kázání a pozdravy budou uveřejněny v připravovaném sborníku, který je možno objednat na adresách pavel.cap@email.cz, exulant@evangnet.cz nebo Občanské sdružení Exulant, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1-Nové Město.

Josef Čáp (redakčně kráceno)