Tomáš Kotrlý: Pohřebnictví

Český bratr 11/2013.

Chci vypravovati něco rozmarného a počínám u hrobu…

Od přečtení knihy teologa Tomáše Kotrlého Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků by potenciálního čtenáře, nepůsobícího profesně v tomto oboru, mohl odradit katalogizační záznam Národní knihovny ČR na rubu titulního listu, obsahující hesla „právní předpisy“, „příručky“. A to by byla škoda. Nedrží totiž v rukou jakousi nudnou příručku, protkanou jen směsicí paragrafů, ale mimořádně zdařilou publikaci, určenou nikoli pouze pracovníkům státní správy a subjektům působícím v této oblasti. Poprvé uceleně historicky popisuje problematiku pohřebnictví nejen z hlediska práva, ale i etiky. Autor v ní velice vhodně kloubí teoretické otázky s příklady z praxe s využitím české i zahraniční judikatury, nevyjímaje například specifický vztah státu a náboženství v sekularizovaném Švédsku, kde při pohřbech převažují rituály luterské církve.

Kniha je rozdělena do čtyř částí (Vymezení, Péče o lidské pozůstatky, Péče o lidské ostatky a Péče o pozůstalé), které jsou dále podrobně členěny. Kromě úvodní části, v níž čtenář podnikne krátký poutavý vhled do historie pohřbívání včetně římského práva, je každý ze zbylých tří oddílů ukončen autorovým shrnutím, vybízejícím zároveň k zamyšlení. Příjemným zpestřením je neobvyklé motto některých podkapitol – básně s hřbitovní tematikou převážně známých autorů (např. Bohuslav Reynek). Bezesporu zajímavostí je i zařazení Beduínské básně z 8. století před Kristem. Škoda jen, že čtenář nepozná, jde-li o pouhé úryvky, či celá básnická díla.

V druhé části autor čtenáře zřejmě překvapí informací o možnosti zajistit pohřeb svépomocí „de lege“ bez participace pohřební služby. A obdobně bude čtenář zřejmě udiven v prostoru Evropy ryze českým tabu nepohřbívat děti, které se narodily mrtvé a které, přestože mají právo na respektování piety, jsou u nás jako biologicko-patologický odpad likvidovány v nemocničních spalovnách. (Díky zde obsažené vyčerpávající právní analýze pohřbívání takových dětí vzniklo v ČR v druhé polovině roku 2013 občanské sdružení Tobit.). Přes stať o důstojnosti lidských ostatků nebo o veřejných a neveřejných pohřebištích dospěje čtenář k závěrečnému oddílu, který mu odkryje příjemné zjištění, že konečně někdo dokáže říci veřejně, že v pohřebnictví jde především o pozůstalé, nikoli o mrtvé.

Slabinou této výjimečné publikace je pak kromě místy nikoli bezchybně provedených korektur nakladatelem nevhodně zvolená velikost písma. Přesto byla kniha již v prvním pololetí u nakladatele rozebrána a má nepochybně ambice stát se vítaným pomocníkem nejen provozovatelům pohřebišť, kterými mohou být od roku 2012 i církve jako jejich vlastníci, ale i základem pro vzájemný dialog, úvahy a inspiraci psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a právníkům.

Pro ostatní, netoliko křesťanskou čtenářskou obec by se mohla kniha tohoto renomovaného autora stát pomyslným odrazovým můstkem k hlubšímu zájmu o poslední věci člověka, a to včetně čtenářů samotných.

Jana Vališová

KOTRLÝ,Tomáš. Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. Praha: Linde 2013. 312 s. ISBN 978-80-86131-95-5

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. (*1972) je nejen v akademickém prostředí uznávaný odborník v oblasti pohřebnictví, ale také první profesionální poradce pro pozůstalé, zakladatel občanského sdružení Tobit a autor řady odborných článků. Díky své dlouholeté badatelské a výzkumné práci je i tvůrce databáze krematorií a pohřebišť v ČR, zpřístupněné na internetových stránkách www.pohrebiste.cz. Vedle publikační činnosti se také účastní přednášek a odborných seminářů (např. v březnu letošního roku přednášel na ETF UK v Praze pro akademickou obec a veřejnost na téma Etické otázky pohřebnictví).