O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů 2. část

brno2 (2)(ČB 1/2014) Během podzimu se scházejí konventy jednotlivých seniorátů. Věcí k řešení bývá vždycky dost, letos k nim přistupují navíc rozhovory k samofinancování církve, které nás v blízké budoucnosti čeká. Přinášíme vám ve stručném souhrnu druhou část toho, o čem zástupci seniorátů rokovali. Konvent je nejvyšší shromáždění seniorátu, jeho členy jsou volení zástupci (faráři i laici) z jednotlivých farních sborů.

Ochranovský seniorát
Přivítali jsme mezi sebou zástupkyni ředitelství Evropské kontinentální provincie, sestru Benignu Carstens z Ochranova, která umí česky. Přes obavy některých sborů (po 60 letech užívání našeho Bratrského zpěvníku) konvent pověřil seniorátní výbor, aby jednal o zařazení našich specifických písní do nového zpěvníku ČCE s výhledem na jeho přijetí a užívání naším seniorátem. Konvent souhlasí, když bude synodu podána žádost, aby se sbor v Tanvaldu stal podporovaným místem. Zněly také hlasy podpory pražskému sboru při rozhodování o zakoupení kaple v Malešicích.

Chrudimský seniorát
Na rozdíl od minulých let, kdy obsahovaly seniorské zprávy stesky na neznámou budoucnost a prodlužované provizorium, jsou letos podrobnosti zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi známy a dlouhá diskuse mohla být daleko konkrétnější. Jejím podkladem byla zpráva seniorátní komise pro nalezení budoucí sborové struktury. Konvent zvolil seniorátní pastýřskou radu ve složení: Jakub Keller, Dagmar Hrubantová, Veronika Vlková. Dále zvolil za členy seniorátního představenstva Jeronymovy jednoty Jana Kubíčka z Litomyšle a Jaromíra Drdu z Opatovic. Zamýšlíme uspořádat tříletý cyklus vzdělávání budoucích ordinovaných presbyterů, který v případě zájmu hodláme začít na jaře 2014. Hlasováním konvent rozhodl, že setrvá přes všecky námitky na výpočtu rozpisu seniorátních a celocírkevních repartic pouze podle počtu členů sborů. Argumentem pro bylo, že rozdíly oproti výpočtům podle jiných pravidel jsou poměrně malé.

Moravskoslezský seniorát
V době, kdy řešíme prioritně finanční problémy, kdy naříkáme nad malými aktivitami církve a sborů, kdy propadáme v rámci statistik určitému pesimismu, působí v našem seniorátu sdružení mládeže, které nám starším může být určitou inspirací a povzbuzením. Na Travné u Javorníka probíhají jejich setkání několikrát ročně. Je milé, že se zde při různých příležitostech schází 40 až 60 účastníků, o velikonocích a na konci roku více než 80. Velký užitek přináší pastorační pracovnice Eva Urbanová, která se své práci plně věnuje a má přirozenou autoritu. Jeden se sborů seniorátu ve svém návrhu opět otevřel otázku homosexuality a prohlášení církve k tomuto problému. Na jedné straně zaznívalo, že homosexualita je hřích, na druhé straně byl kladen důraz na pastorační péči právě homosexuálům a lesbám. Důraz na pastoraci byl slyšet velmi silně. K poslednímu lednu 2014 končí ve své funkci seniorátní farářka.

Východomoravský seniorát
Konvent proběhl v pokojném duchu a svižném tempu. Letos se volil nový senior – stal se jím Petr Pivoňka ze Zlína, a jeho náměstek, kterým se stal Ivan Ryšavý z Kroměříže. Potlesk jako poděkování za práci sklidil končící senior Jan Krupa. Běžná agenda (zprávy, hospodaření) se odehrála bez větších diskusí. Nejvíc se asi diskutovalo o návrzích pro konvent, pokud jde o členy dozorčí rady Diakonie (prošel) a změny seniorátního klíče na výpočet repartic (neprošel).

Jihočeský seniorát
Delší a přínosný rozhovor otevřela poznámka seniorátního kurátora, vztahující se k informaci, že církev patří k nejméně důvěryhodným organizacím ve státě. Jak se s tím srovnáváme? Co s mediálním obrazem církve, s rozdílnými náhledy a velmi malým procentem vnímavosti pro spojitost slova církev s konkrétním společenstvím místních křesťanů? O tom jsme mluvili asi nejvíc. A ještě také o slavení, ať už velkém, nebo malém, o tom, jak nám to moc nejde. A také ještě o penězích a strategii, kterou volíme teď – že to je něco jiného, než přemýšlet o tom, co bude za padesát let.

Poličský seniorát
Vzrušenou diskusi vyvolal dopis faráře Jiřího Tenglera, který by měl být zaslán  předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi. Dopis je reakcí na Sobotkovu tiskovou konferenci a ohrazujeme se v něm proti agresivním útokům na církev. V rozhovoru jsme si vyjasňovali otázky, zda a jak na podobné útoky reagovat, co si jako zástupci církve máme, nebo nemáme nechat líbit. V tajném hlasování získal dopis velkou podporu. Hlavním tématem letošního konventu byly ovšem rozhovory ve sborech o budoucím samofinancování. Zástupci jednotlivých sborů (máme jich 9) přednesli krátké referáty o tom, jakým způsobem se k této věci ve sborech přistupuje. Ukázalo se, že rozhovory teprve začaly a také to, že některé sbory nejsou schopny svou samostatnost udržet a budou muset hledat jinou formu existence.

Zpracoval Adam Balcar