Pavel Hošek: V dobrých rukou

Pavel_Hošek V_dobrých_rukou(ČB 2/2014) Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 16…) Co to znamená? ptá se Petr Vaďura. A Pavel Hošek v knize V dobrých rukou odpovídá: Je to jako s řekou Jordán a Mrtvým mořem. Řeka teče, na jejím horním toku je Galilejské jezero plné ryb. Řeka dává život. Nakonec se Jordán vlévá do Mrtvého moře. Odtud voda už nikam nevytéká. Stojí tu, jen pro sebe, nic nedává, je plná soli, mrtvá. To je ilustrace paradoxního tajemství lásky. Život může kvést a rozvíjet se jen tehdy, když ho sdílíme s druhými.
V jiné části knihy se zase dovídáme o Duchu svatém, který jako živá voda shůry přichází a umožňuje nebo spíš působí znovuzrození. Ale aby mohl být Duch svatý vylit, je potřeba, aby srdce člověka bylo prázdnou nádobou. Co tedy můžeme dělat? Být prázdnými nádobami. Jak? Neplnit své nitro sami – ani nemravnými, ale ani mravnými posedlostmi, nezamořovat svůj vnitřní prostor ani těmi bezbožnými, ale ani těmi zbožnými vášněmi. Prostě: nastavit kyblíček. Nechat se obdarovat, naplnit.

Pavel_Hošek V_dobrých_rukouVícekrát se vrací téma křesťanského života a zbožnosti. Život křesťana není stavbou vlastního duchovního pomníku. Spíš než zarputilou zbožností se občanem Božího království člověk stává životem ve vděčnosti. Každá kapitola je rozhovorem nad biblickým textem. Ten je na začátku celý uveden. Střídají se texty starozákonní i novozákonní, proroci, evangelia, epištoly, žalmy a další.

Pavel Hošek má dar předat informace srozumitelně a poutavě. Vysvětlit teologické „klády“ jako spása, ospravedlnění, soud, Boží milost, znovuzrození, modloslužba. Odkrýt jak dávný text souvisí s dneškem a s námi. Nezapře se ani Hošek – religionista. Vnímá a osvětluje souvislosti, například jakou roli má v náboženství oběť nebo jak se liší hebrejské pojetí moudrosti od mudrosloví ostatních staroorientálních národů.
Pavel Hošek si nedělá o člověku iluze. Sám se nebojí stát na straně malých lidí, hříšníků. Nejsou to „oni“, ti špatní, jsem to já, kdo si nic nezaslouží a vše dostává darem. Zváni jsme všichni. Máme být otevřeni jako jednotlivci i jako církev. Spíš než ty druhé kritizovat, zvát k životu ve znamení víry, naděje a lásky.
Soud je a bude. Ale je to člověk, kdo především je sám sobě soudcem. Když odmítá Boží pozvání, rozhoduje se pro život obrácený k Bohu zády. Mine se tak se smyslem lidského života.

Kniha je přepisem rozhlasových rozhovorů s Petrem Vaďurou. Ten už více let vede Rozhovory nad Biblí na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava v pořadu Ranní slovo. Některé texty v knize jsou přepisem Slova na neděli z  Čro 6. Knižně již vyšly v nakladatelství Vyšehrad rozhovory s Janem Sokolem, Janem Hellerem, Jiřím Benešem a Petrem Pokorným. Rozhovory je také možné si vyslechnout na internetu.
Říká se, jak je důležité naučit děti správně se ptát. Petr Vaďura je tazatelem dobrým. Právě dobré otázky Petra Vaďury otevírají prostor Hoškovým dobrým odpovědím. Otázky v tištěné podobě dávají textu strukturu, člení jej na menší celky, pomáhají čtenáři orientovat se, o které části biblického textu se právě mluví. V kapitole nazvané Prvotní církev se dovídáme, že k tomu abychom mohli věřit, do církve patřit nemusíme, ale smíme. Podobně je to s dobrou knihou. Číst ji nemusíme, ale smíme. Nechte se ke čtení pozvat.

Lenka Ridzoňová

HOŠEK, Pavel. V dobrých rukou. Praha: Kosmas, 2013. 288 s.
ISBN: 978-80-7429-351-1