Nová píseň – Švédské Gloria

DSC_2014a(ČB 3/2014) V roce 1985 vznikla ve Švédsku nová forma refrénového zpěvu Gloria, který je prokládám recitovanými texty. Toto zpracování, jehož autorem je církevní hudebník, hudební pedagog a skladatel Harald Göransson, se dostalo do německého Evangelického zpěvníku (EG 180.3), kde je zařazeno mezi liturgické zpěvy.

Liturgie nejen v hospicu
Farář Daniel Heller vytvořil českou verzi refrénu, aby ji mohl používat při pobožnostech v hospicu a na bohoslužbách, kterých se neúčastní jen členové sboru. Při takových setkáních nelze očekávat, že lidé zazpívají celou píseň. Současná praxe ukazuje, že i tyto malé formy mohou plnit svou liturgickou roli a to nejen při pobožnostech v hospicech, ale také při různých bohoslužbách. Daniel Heller říká, že „chvalozpěv Gloria je krásný, ale i složitý a dlouhý, náročný pro toho, kdo jej nezná. Jeho funkce v bohoslužbě však nespočívá v tom, že člověk odříká všechny jeho výpovědi, ale že se ponoří do chvály, že svou duši připraví na následné slyšení slova Božího tím, že ji uvede do stavu chvály a vděčnosti. Navržený refrén to splňuje, a přitom není náročný pro běžného účastníka“. Takový zpěv si zaslouží predikát „úžasná jednoduchost“. Úžasná proto, že bez velké námahy může zaznít celý text hymnického chvalozpěvu, který patří k těm nejstarším a nejkrásnějším starokřesťanským dochovaným pokladům.

Göransonnovo zpracování patří k těm nejjednodušším. Lze je aplikovat bez přípravy, prakticky stačí, aby se zhudebněný refrén jednou předzpíval, a ostatní se připojí. Kombinovaná forma (recitace jednotlivce / společně zpívaný refrén) nám připomíná, že liturgie je mnohočlenná, komplexní komunikativní a dramaturgická hra. V Bibli máme mnoho příběhů, kde lid přistupuje k dialogu s Bohem také ve chvalozpěvech v responsoriální formě, přednesené zpěvákem a shromážděním. Z hlediska akustického se střídají dva dynamické odstíny (jemnější – výraznější, příp. verbální – hudební). Tento dialog neubírá na významu shromáždění, ale právě naopak jeho roli zvýrazňuje.

Oživující a obohacující účinek
Švýcarský hymnolog Markus Jenny zmiňuje ve své knize z roku 1969, že budoucnost evangelického církevního zpěvu spočívá především v pečlivém (úsporném) používání církevní písně, ve správném používání církevní písně s ohledem na její funkci při bohoslužbách a také v tvorbě a v zavádění nepísňových zpěvů pro bohoslužby a různé formy pobožností. S tím také souvisí forma dobrovolného vzdělávání kompetentního personálu, ať už se jedná o faráře, kantory, varhaníky, či vedoucí pěveckých sborů. Používání těchto forem může být velkým obohacením pro církev především proto, že nabízí jinou formu duchovního prožitku, a tím otevírá novou dimenzi spirituality. O budoucnosti evangelického církevního zpěvu Markus Jenny psal v době, kdy reformovaná církev ve Švýcarsku byla v přelomu, kdy se debatovalo o různých otázkách, týkajících se budoucnosti církve. Jenny píše, že je dobře, když církev myslí do budoucna včas. Myslet na budoucnost znamená především podniknout patřičná opatření včas. To se týká také církevního zpěvu: „Nemáme žádný důvod pochybovat o budoucnosti evangelického zpěvu, ale v otázkách týkajících se budoucnosti bychom možná mohli rozpoznávat úkoly pro současnost. Církev se nemá připravovat na konec tradice evangelického zpěvu. Církev se má připravovat na změny a ve změnách ať vidí především příležitost k přinášení nových témat, případně nová zpracování starých témat, která zaujmou a obohatí dnešního člověka.“

Pobožnosti na Semináři církevní hudby Evangelické akademie si bez nepísňových zpěvů již nedokážeme představit. Každá pobožnost obsahuje kombinaci nepísňových zpěvů (zpívané aklamace, antifony nebo mešní zpěvy, kánony, refrénové zpěvy, jednoduché vícehlasy) s písněmi ze zpěvníku. Děláme to nejen proto, že se učíme tyto zpěvy zpívat a vést, ale i proto, že pokaždé zažíváme jejich oživující a obohacující účinek.

Ladislav Moravetz  

Sláva na výsostech Bohu

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem,
Bůh v nich má zalíbení.

Refrén

chvalime te-01 (2)

Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

Refrén

Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Refrén

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.

Refrén

Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

Refrén

amen (2)