Chrudimský seniorát

Dvakačovice výročí 150 let kostela 14.11.2010 006(ČB 10/2014) Chrudimský seniorát se počtem něco přes 6 300 členů řadí v ČCE mezi senioráty středně velké. Většinou své rozlohy leží v Pardubickém kraji, zasahuje však i do Středočeského kraje a kraje Vysočina. Název Chrudimský seniorát má historické kořeny, a to když se v minulosti Chrudim stala v oblasti metropolí sborového života a později byly v jejím okolí zakládány sbory nové.

Život v seniorátu je stejně jako v celé církvi založen na životě ve sborech a na životě každého jednotlivého člověka. Ale i na seniorátní úrovni jsou u nás k setkávání a vzájemnému obohacení mnohé příležitosti. Každoročně se odehrává seniorátní setkání všech generací; letošní den proběhl v neděli 25. května v Hradišti. V rámci celodenního programu byli účastníci pozváni k rozhovoru se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem, příležitost byla i k prohlídce keltského hradiště. Aktivně pracuje seniorátní odbor mládeže, několikrát do roka pořádá sportovní či jiná setkání. Oblíben je seniorátní ples, většinou v Pardubicích. Starší generace se ráda každý rok setkává na seniorátním pobytu v rekreačním zařízení v Chotěboři. V letošním roce přijelo více než šedesát účastníků. Aktivní je i seniorátní pěvecký sbor pod vedením Moniky Drdové. V rámci seniorátu vznikly v několika evangelických sborech také další pěvecké kroužky, které působí především na půdě mateřského sboru při bohoslužebných či jiných shromážděních. Od roku 2003 se pěvecké sbory setkávají na tzv. Setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s Diakonií Čáslav; na konventu každoročně vyslechneme zprávu o její činnosti a potřebách a podle svých možností toto zařízení podporujeme. V letošním roce byl u nás zahájen cyklus vzdělávání laiků. Program je rozvržen přibližně na dobu tří let, setkání je zpravidla jednou měsíčně a zájemcům umožní stát se ordinovanými presbytery.

Toleranční modlitebna v Hradišti u Nasavrk

Toleranční modlitebna v Hradišti u Nasavrk

Město Brandýs nad Orlicí uspořádalo spolu s Komenského sborem Českobratrské církve evangelické v září 2014 oslavy 450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Tento významný šlechtic, politik a spisovatel se narodil na českém panství Žerotínů v Brandýse nad Orlicí dne 15. září 1564. Na stejném místě byl po 72 letech také pohřben. V období rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře na svém brandýském panství poskytl Karel starší ze Žerotína na několik let azyl mnoha kněžím Jednoty bratrské, včetně Jana Amose Komenského.

Jako v celé naší církvi, tak i ve sborech Chrudimského seniorátu probíhají diskuse a přípravy na přechod k samofinancování. Seniorátní výbor sestavil čtyřčlennou komisi a pověřil ji vyhodnocením informací ze sborů a přípravou postupu pro jednotlivé modely přechodu. Komise s potěšením konstatovala, že diskuse ve sborech probíhá klidně a věcně. Lidé chápou vzniklou situaci a reálně hodnotí vyhlídky do budoucna.

Kostel v Dvakačovicích

Kostel v Dvakačovicích

 Seniorátní výbor se schází pravidelně jednou měsíčně. Pro jeho práci je velmi důležitá dobrá znalost situace a potřeb sborů v seniorátu. Jsme si vědomi hodnoty dobrých vztahů mezi staršovstvy a kazateli, mezi členy staršovstev i mezi lidmi vůbec. Snažíme se být nápomocni tam, kde lidé hledají cestu jeden k druhému obtížněji, a sdílíme radost tam, kde vládne důvěra a pokoj.

Milan Chyba, seniorátní kurátor Chrudimského seniorátu