Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a samofinancování

DSC_3749(ČB 10/2014) Článek navazuje na sérii informací o cestě k samofinancování ČCE, které byly postupně publikovány v Českém bratru číslo 7 až 12 v minulém roce. Čtvrté zasedání 33. synodu ČCE se intenzivně zabývalo výsledkem diskuse o soběstačnosti sborů a přijalo následující desetibodové usnesení:

1. Synod bere na vědomí průběh rozhovoru ČCE i s jeho výsledky, vedeného na základě usnesení č. 28 třetího zasedání 33. synodu a pokládá toto usnesení za splněné.

2. Synod konstatuje, že ve sborech proběhla široká diskuse zabývající se budoucností sborů a církve a děkuje těm sborům a sestrám a bratřím, kteří se na této diskusi podíleli a stále podílejí.
Synod ocenil zejména hloubku rozhovorů ve sborech nad jejich budoucí orientací na základě témat, která byly sborům předložena. Na základě zhodnocení odpovědí ze sborů o předložených modelech synod rozhodl, v jakém rozmezí se bude pohybovat podíl restitučních prostředků (dále RP), které budou věnovány na tzv. diakonické a rozvojové projekty (dále DaRP). Tím byla další diskuse o použití restitučních prostředků konkrétněji nasměrována.

3. Synod bere na vědomí tyto výsledky dotazníků k modelům financování ČCE: 7,5 % sborů preferuje model B (veškeré RP na DaRP), 32,3 % model C (6 mil./rok, tj. 8 % RP na DaRP), 37,8 % model D (50 % RP na DaPR) a 22,4 % model E ( spotřebovávat jen výnosy z RP a 3 mil./rok na DaPR).

4. Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 34. synodu připravila návrh dalšího vývoje odvodu do Personálního fondu a jeho čerpání tak, aby 15–25 % restitučních náhrad bylo použito na diakonické a rozvojové projekty. Zbylá část restitučních náhrad bude příjmem Personálního fondu.

5. Synod ukládá synodní radě, aby alternativy budoucího vývoje odvodu do Personálního fondu zaslala do 30. 9. 2014 sborům a konventům k vyjádření.
Podle těchto usnesení sbory dostanou možnost vyjádřit se k upřesněným podílům restitučních prostředků věnovaných na DaRP. Další parametr, o kterém se bude rozhodovat, je míra úspor, které se má v rámci Personálního fondu dosáhnout. Jinak vyjádřeno, zda Personální fond poroste více v současnosti, či zda budoucí náklady na kazatele necháme zaplatit spíše budoucí generaci.

6. Prostředky na diakonické a rozvojové projekty podle bodu 4 zahrnují i odškodnění Diakonie za bývalý majetek České diakonie, jenž nemohl být podle zákona o majetkovém vyrovnání vydán.

7. Synod souhlasí s časovým plánem přechodu ČCE k samofinancování uvedeným v tisku č. 18/5.
Usnesení v bodu č. 7 pro sbory znamená, že pravidla růstu odvodu do Personálního fondu budou na synodu v roce 2015 nastavena pevně na pět let, tedy nejméně do roku 2020, kdy bude možné provést první korekci. Další korekce je pak plánována na rok 2025. Církev tak bude mít možnost korigovat cestu, kterou si v příštím roce zvolí.

8. Synod ukládá synodní radě, aby předložila prvnímu zasedání 34. synodu návrh úpravy stávajícího systému solidarity sborů tak, aby byl usnadněn přechod malých sborů a seniorátů k samofinancování. Synod souhlasí s ideou zavedení strategických, dlouhodobě podporovaných kazatelských míst a ukládá synodní radě připravit do 1. zasedání 34. synodu jejich komplexní koncepci.
Plnění tohoto usnesení má umožnit zvýšení solidárních prostředků, které představují v současné době 6 % výběru Personálního fondu, na vyšší hodnotu, která by měla umožnit podporu většího množství sborů než v současnosti, případně déletrvající podporu sborů, u kterých se církev rozhodne pro dlouhodobou strategickou podporu. Zvýšení podílu solidárních prostředků bude mít nepřímo za důsledek mírné zvýšení odvodu do Personálního fondu u sborů, které budou moci odvod do PF platit v plném rozsahu.

9. Synod ukládá synodní radě, aby vytvořila systém půjček z prostředků PF církevním sborům na investiční účely. Podmínkou půjček je minimální úrok stanovovaný investiční komisí (investičním výborem) a dostatečné jištění prostředků zcizitelným majetkem sboru, případně jištění budoucími příjmy Jeronymovy jednoty. Jako zdroj půjček bude možné použít pouze synodem stanovovanou část prostředků Personálního fondu. Půjčky nebudou určeny na provozní účely.
Část usnesení č. 9 má v budoucnu za cíl umožnit, aby uložené prostředky Personálního fondu mohly být používány také ve prospěch církevních sborů. Nicméně je nutné zajistit, aby i tyto prostředky měly zaručenu bezpečnou návratnost do Personálního fondu a výnos na úrovni uložení prostředků jiným způsobem.

10. Synod ukládá synodní radě, aby připravila pravidla pro správu a rozdělování té části restitučních náhrad, která bude synodem určena pro diakonické a rozvojové projekty ČCE, včetně možnosti bezúročných půjček na tyto účely.
Poslední část usnesení ukládá synodní radě specifikovat podmínky pro použití restitučních náhrad, které budou určeny pro diakonické a rozvojové projekty. Realizace této části usnesení synodu vyžaduje velkou preciznost, protože právě tato část použitých restitučních prostředků bude církevní i necírkevní veřejností pečlivě sledována.

Sbory budou v nejbližší době vyzvány k vyjádření k dalším otázkám týkajícím se jejich cesty k samofinancování. Věřím, že k dalšímu projednání přistoupí stejně pečlivě, jako to učinily při průzkumu v minulém roce. Odpovědi sborů přispějí k přesnému nastavení takové cesty k samofinancování, na které bude možné dojít k největší shodě napříč celou církví.

Pavel Stolař