Ohlédnutí za synodem Českobratrské církve evangelické

DSC_4510(ČB 6/2015) Úvodní bohoslužby 1. zasedání 34. synodu ČCE se konaly ve čtvrtek odpoledne v kostele v Korunní ulici v Praze-Vinohradech. Zahájil je synodní senior ČCE Joel Ruml. Ve svém kázání se nejdříve ohlédl za dvanácti lety svého působení v nejvyšší církevní funkci: „Mnozí mi vyčítají, že jsem pro církev pracoval bez vize. Já mám za to, že to není nedostatek, ale přednost.“ 1synodDoložil svůj pohled příkladem učedníků, z nichž se stali apoštolové, aniž potřebovali vizi, neboť měli před sebou obraz Ježíše. Připomněl mistra Jana Husa a citoval z jeho díla, že po celoživotním zápase „došel k tomu, že písmům srozuměl“. To byla jeho vize, možná spíše kotva.

Po večeři Páně synodní kurátorka ČCE Lia Valková přivítala hosty. David Tonzar z Církve československé husitské pozdravil shromáždění za českou ekumenu. Neobvykle se vydal do lavic mezi přítomné a vzpomenul na svá mnohá přemýšlení o základech víry. „Uvědomil jsem si, že se vzájemně potřebujeme, protože i v naší zemi jsou lidé, které některé církve neosloví. Neosloví je ani Českobratrská církev evangelická ani Církev československá husitská nebo pravoslavní, ale osloví je církev jiná. Ovšem až budeme stát před Hospodinem, nakonec nebude důležité, zda člověk dojel k Bohu na kole, nebo letěl letadlem. Jsme tady proto, aby lidé nezůstali bez křesťanské zvěsti,“ řekl David Tonzar. Joel Ruml poté představil 22 ordinovaných členů církve – 9 žen a 13 mužů. Ředitel Diakonie ČCE Petr Haška představil nové ředitele středisek. Lia Valková připomenula zesnulé církevní pracovníky.

DSC_4461

Nové předsednictvo synodu

Čtvrteční večer se dále nesl ve znamení voleb. Předsedou synodu byl zvolen Jiří Gruber. Dalšími kazateli v předsednictvu synodu byli zvoleni Jan Plecháček a Miroslav Pfann, za laiky Vladimír Buzek, Daniel Heller a Jaroslav Andrejs. Členy církevní pastýřské rady byli zvoleni za kazatele Petr Sláma, Pavel Ruml a Naděje Čejková, za laiky Jan Balcar a Jana Šarounová. Pavel Jun byl zvolen farářem mládeže, Dagmar Hrubantová nemocniční kaplankou a Aleš Wrana spirituálem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

Synod zvolil novou synodní radu
O přípravě volby promluvil vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Kocanda: „Mandátová komise připravila na základě průzkumu v seniorátech návrh vhodných kandidátů. Oslovila patnáct kazatelů a patnáct laiků, kteří získali v průzkumné volbě nejvíc hlasů, ptali jsme se, zda by kandidaturu přijali a na jaký post,“ vysvětlil.

SR_koláž2Nejprve se volil synodní senior. Kandidátu Danielu Ženatému dalo svůj hlas 68 synodálů ze 71 přítomných. „Důvěra, kterou od vás přijímám, je velká a doufám, že setrvá i v dalších letech,“ řekl nový synodní senior po volbě. Synodním kurátorem byl zvolen Vladimír Zikmund. „Děkuji Vám za důvěru, jediný, kdo z toho asi nebude mít radost, je moje manželka,“ poznamenal po svém zvolení. Poté byli postupně zvoleni první náměstek synodního kurátora Jiří Schneider, druhým náměstkem synodního kurátora se stala Eva Zadražilová, první náměstek synodního seniora je Pavel Pokorný a druhý náměstek synodního seniora Ondřej Titěra. Funkční období nové synodní rady začíná 23. listopadu 2015. Ustanovena bude při bohoslužebném shromáždění v Praze 21. listopadu.

Jednací maraton
Po volbě nové synodní rady čekal synod další nabitý program. Hodně času zabraly rozpravy o zprávách předložených synodu. Svoji činnost představila synodní rada, zazněly

3synodzprávy poradních odborů a komisí synodní rady, své působení shrnula koordinátorka supervizorů Lýdia Mamulová. Následovaly například zprávy nakladatelství Kalich a církevní pastýřské rady. Proběhla diskuse o hospodaření povšechného sboru za rok 2014 a byl schválen rozpočet na rok 2015. Synodálové projednali slučování některých sborů či převedení několika kazatelských stanic k jiným farním sborům a s těmito kroky související změny hranic sborů nebo seniorátů. Diskutovalo se také k novému logu ČCE.

Hospodářská soběstačnost sborů a samofinancování církve
První náměstek synodní kurátorky Pavel Stolař seznámil synod s postupem využívání restitučních prostředků. Pro lepší představu také předestřel, co přesně se skrývá pod termínem diakonické a rozvojové projekty. Prostředky na tyto projekty poputují do tří základních oblastí – budování sboru a misie, výchovy a vzdělávání a diakonické práce. Po diskusi synod přijal návrh uložit 81,5 % do personálního fondu a 18,5 % použít pro diakonické a rozvojové projekty.

Jednání o Diakonii ČCE
Sobotní odpoledne patřilo především jednáním o Diakonii ČCE. Synod zvolil členy a náhradníky dozorčí rady a dlouze debatoval o převodu majetku ČCE v Krabčicích na středisko Diakonie ČCE. Na programu byl také návrh na převod vlastnictví areálu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem z Východomoravského seniorátu na Diakonii ČCE. Ředitel Diakonie Petr Haška vysvětlil, že tuto nabídku vítá. „Mohly by tam například vzniknout byty chráněného bydlení,“ popsal jednu z možností nového využití.

Volba kazatele pro humanitární aktivity
Zřídilo se místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Na toto místo byl zvolen Mikuláš Vymětal. „Delší dobu se věnuji podobným aktivitám, soustředím se na lidi, kterými ostatní pohrdají nebo vůči nim vyjadřují nenávist. Oni tuto aktivitu vítají, jsou rádi, že o ně církev jeví zájem,“ popsal Mikuláš Vymětal.

Představení Pražského seniorátu a závěr jednání
Po třech náročných dnech plných jednání si mohli delegáti poslechnout pěvecký sbor a shlédnout videa přibližující život v některých sborech v Praze nebo blízkém okolí. Vše co mělo být projednáno, se za tři dny nestihlo. Synod přijal usnesení, že zbývající body programu projedná v listopadu na mimořádném zasedání, které bude spojeno s uvedením nové synodní rady do úřadu.

V neděli se synodálové rozjeli po Praze a okolí, aby slavili bohoslužby v místních sborech a sdělili zájemcům závěry jednání synodu.

Jana Vondrová a Daniela Ženatá

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídicí shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické. Tvoří jej 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů a Evangelické teologické fakulty UK. Statut poradce mají zástupci Diakonie ČCE a další odborníci.