Přípravná třída v Bratrské škole

Bratrska(ČB 9/2015) Bratrská škola je školou prvního stupně základní školy. Již v zakládací listině z roku 1990 je zdůrazněno zaměření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Velice jsme tedy postrádali možnost zřídit v naší škole přípravnou třídu, která je určena právě těmto dětem, jelikož až do letošního roku oprávnění ke zřizování přípravných tříd měly pouze státní školy. Novela Školského zákona (Zákon č. 82/2015) umožnila však od 1. 9. 2015 zřizovat přípravné třídy i církevním školám.

Bratrská škola má sídlo v Praze 7, v pronajaté budově se zahradou. V celé škole byla jedna jediná nevyužitá místnost, a sice bývalá kuchyně. Myšlenka přípravné třídy se sešla s potřebou Městské části Prahy 7 rozšířit počet míst v předškolním vzdělávání, a tak jsme po mnoha letech konečně dostali povolení tuto místnost jako přípravnou třídu používat.

BratrskaZačalo tedy úřednické kolečko, na které ovšem bylo hodně málo času. 17. dubna 2015 vyšla novela školského zákona, která umožňovala zřizovat přípravné třídy i církevním školám. Již 28. dubna 2015 jsme jako škola podali žádost na MŠMT. Synodní rada podpořila zřízení svým doporučením, měli jsme souhlas od Odboru hygieny dětí a mládeže i od hasičského sboru. Bohužel to nestačilo. Téměř po 30 dnech od podání žádosti nám byl doručen seznam chybějících podkladů. Není totiž vytvořen žádný formulář, který by veškeré požadavky k žádosti o přípravnou třídu shrnoval. Paradoxně jsme museli dodat seznam dětí do dosud neexistující přípravné třídy a na každé dítě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

V této chvíli se projevila důvěra mezi školou a rodiči. Rodiče naší školy jsem s myšlenkou přípravné třídy pro jejich mladší děti seznámila již dříve, nic však nebylo jisté. Velký podíl na úspěšném zakončení žádosti o přípravnou třídu měla dr. Mesanyová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Ta v naprosto rekordním čase vyšetřila většinu dětí a napsala čtrnáct zpráv (celkový povolený počet je patnáct), které opravňují tyto děti do přípravné třídy docházet.

Na začátku června nám z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přišlo oprávnění ke zřízení přípravné třídy. Jsme tak první církevní škola, která 1. září činnost přípravné třídy zahájí.

Další příběh by byl, jak z třicet let nepoužívané kuchyně vytvořit novou učebnu a vše řádně stihnout. V přípravné třídě se děti mohou kromě klasické náplně předškolní výchovy těšit na hodiny výtvarné výchovy, na dramatickou výchovu, na biblické hodiny s panem farářem. Hodně toho děti prozpívají, jejich paní učitelka je totiž nejen speciální pedagog, ale i velký muzikant. Přejeme si, aby se děti podílely na našem školním životě a v případě zájmu se v následujícím roce staly i žáky Bratrské školy.

Pavlína Radová, ředitelka Bratrské školy