Otevřený dopis: Věc Františka Laichtera

redakce_CB(ČB 1/2016)          Vážení přátelé, milé sestry, milí bratři,

v komisi „Cesta církve 1945–1989“, při zpracovávání medailonu bratra Františka Laichtera, úctyhodného vzdělance a laika naší církve, syna zakladatele vynikajícího vědeckého a evangelického nakladatelství Jana Laichtera, jsme se dozvěděli, že tento bratr sepsal na rozhraní temných 70./80. normalizačních let dvoudílné paměti, které nazval: O umlčené kulturní epoše – kus nakladatelské historie. Poté co mu komunistický režim zděděné nakladatelství zrušil, nabídl své služby církvi a pracoval od března roku 1950 ještě devatenáct let ve vydavatelském oddělení ústředí naší církve, kde editoval veškerou produkci nakladatelství KALICH.   Syn Františka Laichtera Aleš, presbyter vinohradského sboru ČCE, nám oba díly pamětí svého otce svěřil a my podnikáme kroky, aby celé toto jedinečné dílo spatřilo světlo světa. Paměti totiž nejsou jen poutavým čtením, ale v širokém záběru na osudech Laichterova nakladatelství zachycují počátky a rozvoj českého kulturního dění za první republiky, jeho útlum za protektorátu a konečně jeho barbarskou likvidaci po únoru 1948.

Literární historik dr. Aleš Zach v lektorském posudku uvádí: „Ve svém jádru jsou paměti Františka Laichtera nesmírně cenným příspěvkem k české kulturní historii, zejména k opomíjeným nakladatelským dějinám, a současně autentickým svědectvím o údělu českého protestantského intelektuála ve 20. století.“

Jak je realizace našeho předsevzetí daleko? Závazně je domluveno, že paměti Františka Laichtera budou vydány v koordinaci nakladatelství ACADEMIA a nakladatelství EMAN, aby byla podtržena kontinuita s prostředím vědeckým, nakladatelským i církevním. Dle plánu těchto nakladatelství spadá vydání obou dílů pamětí do druhé poloviny příštího roku.

Počkejme tedy, až paměti vyjdou. Při jejich čtení nahlédneme nejen do letité historie slavného nakladatelství, ale též do dramatického církevně-společenského dění 60.–80. let minulého století, tohoto „samizdatového období“ naší církve, v němž se potkáme například s profesorkou Boženou Komárkovou, s nositeli odkazu akademické YMCA, s účastníky evangelických lesních brigád mládeže, s farářem Svatoplukem Karáskem a mnohými dalšími.

Naše oznámení a výzva navazuje na dopis bratra synodního seniora Joela Rumla z 14. července 2014, v němž se obrátil na určité bratry a sestry, kteří disponují nejen financemi, ale i ochotou a láskou k církvi, a informoval je o připravovaném vydání tohoto díla. Navrhl organizovat sbírku darů, zpočátku ve výši 10 tisíc Kč, na účet církve.

A tak bychom tímto dopisem rádi vyzvali co nejvíce členů a sympatizantů ČCE, aby se ke sbírce přidali. Účtárna ÚCK s každým dárcem uzavře darovací smlouvu nebo vystaví potvrzení o přijetí daru. Číslo účtu ČCE pro tento účel je 179521067/0300, variabilní symbol 682100. Pro lepší identifikaci daru lze připojit do zprávy pro příjemce: „Laichter-dar“. Garantujeme, že dárci obdrží jeden výtisk tohoto díla.

Dosavadní práce na editaci nasvědčují, že termín vydání „Pamětí Františka Laichtera“ bude dodržen a jejich distribuce by mohla být zařazena do plánovaných oslav stého výročí ČCE v roce 2018. Věříme, že kniha bude přijata s velkým užitkem a že se stane právě v roce 2018 pro účastníky všech celocírkevních, seniorátních i sborových shromáždění atraktivním dárkem. Děkujeme za vaše pochopení a za štědrou podporu.

Za komisi synodu Cesta církve 1945–1989
Pavel Keřkovský a Pavel Hlaváč
V Praze 17. listopadu 2015