Přijímací zkoušky

(ČB 1/2016) Dne 30. 4. 2016 proběhnou v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci přijímací zkoušky na studium Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), které bude zahájeno 3. 9. 2016. K přijímacím zkouškám je nutno se písemně přihlásit nejpozději do 1. 4. 2016. Přihlášku je třeba poslat poštou (nikoliv elektronicky!) na adresu celocírkevního kantora: Ladislav Moravetz, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov. Všem přihlášeným pošleme podrobnější informace o průběhu zkoušky.   Přihláška má obsahovat: 1. podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu a e-mailu (2 kopie) 2. strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (6 kopií) 3. motivační dopis, v němž uchazeč popíše důvody, proč chce na semináři studovat a zda má zájem o kantorskou službu v církvi (6 kopií) 4. potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické, vydané farním sborem (2 kopie)   Další podmínkou pro přijetí je dosažení věkové hranice 18 let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín: 1. zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku bez hudebního doprovodu 2. varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku Evangelického zpěvníku nebo z Dodatku EZ, včetně připravených krátkých předeher (použití hry pedálu je možné, ale není nutné) 3. varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné skladby z období baroka či klasicismu, kterou si uchazeč předem připraví (stupeň obtížnosti: jednoduchý až středně těžký) 4. varhanní přednes jedné povinné chorální předehry (bez pedálu) a fragmentu jedné současné skladby; noty těchto skladeb uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám 5. sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie   Maximální počet studujících je 20 osob.

Podrobnosti najdete na církevním webu http://www.e-cirkev.cz/clanek/5718-PRIJIMACI-ZKOUSKY-NA-SEMINARI-CIRKEVNI-HUDBY-EVANGELICKE-AKADEMIE/index.htm   Další informace je možno získat u celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, vedoucího SCHEA, e-mail: moravetz@e-cirkev.cz, telefon: 573 378 607, 737 506 119.