Archiv pro rubriku: Diakonie

Česko zná nejlepší pečovatelky!

Český bratr 1/2013.

Ve čtvrtek 29. listopadu se konalo na Novoměstské radnici v Praze slavnostní vyhlášení jubilejního již desátého ročníku ocenění „Pečovatel/ka roku“ společně s vyhlášením Národní ceny Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) – Pracovník sociálních služeb. Akci pořádala již tradičně Diakonie ČCE ve spolupráci s APSS ČR a konala se pod záštitou manželky prezidenta ČR paní Livie Klausové, předsedkyně PSP ČR Miroslavy Němcové (zastoupena poslankyní Lenkou Kohoutovou), ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a starostky Městské části Praha 2 Jany Černochové.

Cílem ocenění „Pečovatel/ka roku“ je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Toto celorepublikové ocenění se od letošního roku spojilo s vyhlášením Národní ceny APSS ČR – zahrnuje tak širší škálu profesí pečovatelů a pečovatelek, sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách. Nominace do soutěže měli příležitost od června zasílat za „svého“ pracovníka samotní klienti, rodiny a přátelé klientů, jakož i spolupracovníci či vedoucí služeb vysílajících pomáhajících organizací.

Odborná komise vybrala deset pracovnic, které převzaly titul „Pečovatel/ka roku“, a udělila dalších osmnáct čestných uznání. Šest vítězek na 1. až 3. místě bylo oceněno v druhé části programu, který patřil národní ceně v kategoriích „Sociální pracovník“ a „Pracovník v sociálních službách“. Celá akce je pojímána zejména jako příležitost poděkovat a veřejně ocenit jejich práci. Vyhlášení hudebně doprovodila Chorea Bohemica a celým programem provázel účastníky moderátor Petr J. Svoboda.

„Cílem projektu je upozornit na potřebnost povolání pracovníků sociálních služeb, chápaného zpravidla jako životní poslání. Jen člověk vybavený citlivostí, rozhledem, pohotovostí a moudrostí je schopen dobře vnímat to, co se z osobnosti člověka v jeho nejzákladnějších potřebách projevuje. Schopnost toto individuální respektovat a přiměřeně reagovat je bezesporu náročná role, hodná ocenění,“ říká Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Praze, jež je zároveň zakladatelkou ocenění „Pečovatel/ka roku“.

„Pracovníci v sociálních službách, pečovatelky, pečovatelé a sociální pracovníci patří mezi základní pilíře systému sociálních služeb v ČR. Ocenit tuto záslužnou práci, zvýšit její společenskou prestiž a upozornit na ty nejlepší, to jsou hlavní důvody a principy Národní ceny APSS ČR a ocenění Pečovatel/ka roku,“ dodává prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

ph

Diakonie v Mostě chystá kampaň proti zadlužování

Český bratr 12/2012.

Občanská poradna mostecké Diakonie vyhrála veřejnou zakázku a stala se koordinátorem protidluhové kampaně s mottem Dluhy nejsou osud. Ta proběhne ve třech ročních cyklech a bude zaměřena především na osvětu v sociálně vyloučených lokalitách na Mostecku.

V září a říjnu se konala anketa mezi sociálně vyloučenými a tímto vyloučením ohroženými obyvateli města. Anketa byla zaměřena na zjištění příčin zadlužení i na finanční gramotnost obecně. Z jejích výsledků je patrné, že mezi hlavní příčiny zadluženosti lidí ze sociálně vyloučených lokalit patří neúměrné nakupování spotřebního zboží na splátky, a také ztráta zaměstnání a tím i snížení příjmu. Navíc se ukázalo, že více než polovina oslovených respondentů své dluhy neřeší nebo nemá potřebu řešit. Na tuto anketu naváže průzkum aktuální struktury dluhů vytipovaných skupin obyvatel.

Součástí připravované kampaně budou osvětové plakáty, informační letáky, přednášky pro veřejnost i akreditované vzdělávací semináře pro pracovníky magistrátu. Kampaň má poukázat na nejčastější okruhy dluhů a nabídnout postupy při jejich řešení. Jejím cílem je také motivovat obyvatele sociálně vyloučených lokalit k prevenci a zprostředkovat jim kontakty na organizace, které jim mohou poskytnout potřebnou radu nebo asistenci.

Občanská poradna v Mostě není v oblasti prevence zadlužování žádným nováčkem. V rámci svých služeb již několik let nabízí protidluhové poradenství a svým klientům pomáhá řešit oddlužení. Vytvořila vzdělávací seminář „Pasti, pasti, pastičky aneb úvod do finanční gramotnosti“, který prezentovala na několika školách ve městě a v současné době podala žádost o jeho akreditaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rámci komplexního programu poskytuje nově také odborné sociální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku i v mosteckém sídlišti Chanov.

Více také na webu most.diakonie.cz.

Blahoslav Číčel/ph

Diakonie má novou veřejnou sbírku. Rozhovor s OlgouMutlovou

Český bratr 11/2012.

Diakonie ČCE má nové číslo účtu veřejné sbírky: 359 6666 359/0800.

Prosíme vás všechny, kdo Diakonii podporujete, abyste si tuto změnu poznamenali. Věříme, že nové číslo je také snadněji zapamatovatelné. Variabilní symboly konkrétních středisek a projektů Diakonie zůstávají v platnosti. Na téma veřejné sbírky jsem pozval k minirozhovoru kolegyni Olgu Mutlovou, která má tyto záležitosti v Diakonii na starosti.

Olgo, co přesně je veřejná sbírka a k čemu slouží v Diakonii?
Veřejná sbírka je získávání a shromažďování finančních prostředků od různých dárců pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Dárci mohou být osloveni například na veřejných prostranstvích při různých benefičních akcích, koncertech nebo adresným oslovením poštou, e-mailem a podobně. Každá veřejná sbírka musí být vyhlášena v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Stát si tak může ohlídat, zda účel sbírky není v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. Diakonie má vyhlášenu veřejnou sbírku již od roku 2009 pod názvem „Dar s velkým D“ a její výtěžek je určen na podporu práce ve střediscích a na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb.

Jak to vypadá konkrétně?
Výtěžek sbírky je každý měsíc určen jinému středisku Diakonie ČCE a jinému účelu. O tom rozhoduje výběrová komise. Samotný výběr podléhá přesně daným pravidlům.

Proč má Diakonie nové číslo účtu?
Protože nám 1. října 2012 po třech letech skončila platnost původní veřejné sbírky. Abychom mohli pokračovat v naší sbírkové činnosti, požádali jsme pražský magistrát o schválení nové veřejné sbírky, ale tentokrát již na dobu neurčitou. Bohužel tato změna byla spojena i se změnou bankovního účtu.

Jak složité je získat povolení k veřejné sbírce? Co to obnáší?
Složité to není. Stačí sepsat informace o organizaci, definovat účel sbírky, území jejího konání, číslo sbírkového účtu, způsob provádění sbírky a harmonogram pravidelného vyúčtování. Horší je to s přílohami, které se k tomuto „oznámení“ přikládají. Musí se žádat finanční úřad, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení o potvrzení o bezdlužnosti, také musí organizace přiložit Čestná prohlášení, že není v konkurzu. Tato fáze je asi časově nejnáročnější. Na druhou stranu, organizace, která má pro svou sbírkovou činnost vyhlášenou veřejnou sbírku, je pro dárce zárukou hodnověrnosti a spolehlivosti.

Chci jednoduše a rychle přispět na činnost Diakonie. Jak to mám udělat?
Máš několik jednoduchých možností: platbu bankovním převodem na sbírkový účet, zaslání dárcovské sms ve znění DMS DIAKONIECCE na číslo 87777, pomocí platební karty nebo elektronickou peněženkou Paysec. Vše máme popsáno na webových stránkách www.diakonie.cz. Samozřejmě je možné finanční dar přinést kdykoli v pracovních dnech přímo na Diakonii, do naší kanceláře. K tomu dodávám, že si velmi vážíme této podpory a každý měsíc je z těchto příspěvků smysluplně podpořeno některé z našich zařízení.

Jaké další oblasti patří, aspoň ve stručnosti, do tvé práce v Diakonii?
Do oblasti mé práce patří fundraisingové činnosti, stručně řečeno činnosti spojené se získáváním finančních prostředků pro Diakonii. Většinou to bývá prostřednictvím projektů, jejichž prostřednictvím se snažím získávat finance z evropských, státních či nadačních zdrojů. Nemohu opominout ani práci s dárci, kteří na činnost Diakonie přispívají prostřednictvím veřejné sbírky, internetové aukce či věcnými dary.

Ptal se ph
Diakonie ČCE má nové číslo účtu veřejné sbírky: 359 6666 359/0800

Existuje v České republice obchod s lidmi?

Český bratr 11/2012.

Zná Evropa účinné nástroje v boji proti obchodování s lidmi a vykořisťování? Existuje obchod s lidmi v České republice? U příležitosti Evropského dne boje proti obchodování s lidmi uspořádala Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb ve čtvrtek 18. 10. 2012 tiskovou konferenci. V panelu vystoupili zástupci Ministerstva vnitra ČR, právní poradci vykořisťovaných pracovníků, zástupci partnerské organizace La Strada, zástupci Policie ČR, Státního úřadu inspekce práce a další odborníci.

Nedůstojné podmínky stovek pracovníků po celé Evropě vykazují znaky vykořisťování a obchodování s lidmi. V ČR dosud padly pouhé dva pravomocné rozsudky za trestný čin obchodování s lidmi mimo oblast sexuálního byznysu. Vzhledem ke stávající legislativě ČR a odmítavému postoji některých státních zástupců a soudců je dokazování trestného činu obchodování s lidmi velmi obtížné. Vztah vykořisťovatelů a vykořisťovaných je vnímán často na úrovni občanskoprávního sporu.

Zpřísněná migrační politika ČR během posledního půl roku nahrává zprostředkovatelským agenturám a koncovým firmám. Najímání levné pracovní síly je pro tyto firmy lukrativní a výnosy z takové trestné činnosti jsou součástí šedé ekonomiky. Je třeba jasně definovat uvedenou kriminalitu jako trestný čin proti svobodě a lidské důstojnosti a zároveň jako delikt hospodářské kriminality. Jak upozornil ředitel odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Martin Linhart, vedle toho rovněž stále „kvete“ obchodování s lidmi v oblasti sexuálního byznysu. „Traumatizace obětí sexuálního zneužívání je přitom ještě větší,“ dodal.

Podle odborníků a pracovníků neziskových organizací je největším problémem při pomoci obětem neochota nebo neschopnost vykořisťovaných příslušnou +skutečnost nahlásit a vypovídat u soudu. „Naši inspektoři se s oběťmi často setkávají jako první. I když máme podezření, že jsou zaměstnanci vykořisťováni, je velký problém, aby to potvrdili a vypovídali. Mlčí, bojí se, mlží, nerozumějí,“ vysvětlila Dalimila Solnická ze Státního úřadu inspekce práce. To potvrzuje i právnička Romana Píšová. Poškozený podle ní právní pomoc málokdy vyhledá sám, ale většinou zprostředkovaně přes nějakou neziskovou organizaci, například La Stradu nebo právě Diakonii. „Když nám vypráví svůj příběh, má tendenci části zamlčovat. To je hlavní problém,“ uvedla Píšová. Oběti jsou často bez peněz, závislé na zaměstnavateli. V cizím prostředí jsou ti lidé dezorientovaní a nemají žádné kontakty. Odborníci se proto shodují, že je nutná spolupráce policie, soudů i neziskových organizací.
Na tiskovou konferenci navázal společenský večer s výstavou fotografií k tématu vykořisťování a obchodování s lidmi. Večer doprovodila hudební formace Transitus Irregularis. Akce byla realizována s podporou Velvyslanectví USA v Praze.

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb zahrnuje programy a služby pro lidi s postižením nebo chronickým onemocněním – služby pro zrakově postižené a poradenství v oblasti asistivních technologií. Další oblastí práce jsou programy zaměřené na pomoc a podporu lidem ohroženým obchodováním nebo vykořisťováním na trhu práce. Do tohoto programu spadá sociální služba azylový byt pro muže, preventivní práce i následná podpora těch, kteří se vymanili z rizika obchodování nebo vykořisťování a znovu se začleňují do společnosti. Středisko také realizuje projekty zaměřené na pomoc migrantům.

scps/vk/ph