Textové části nového zpěvníku

DSC_4136(ČB 7-8/2017) Každý církevní zpěvník má i textovou část. Četli jste někdy tu v současném evangelickém zpěvníku? Když zpěvník otevřete, najdete samozřejmě nějaké úvodní slovo a vysvětlení, proč a jak je zpěvník seřazen, jak v něm hledat. Na konci pak najdete rejstříky pramenů a zdrojů, seznamy písní a jejich autorů. Ke zpěvníku patří také konkordance, kterou chceme zpracovat (a která už bude asi jen na internetu).

Poslechněte si článek:

Před koncem zpěvníku je ale také poměrně velká textová část s pořady bohoslužeb, modlitbami a pobožnostmi. Rozhodli jsme se, že v novém evangelickém zpěvníku nebude tato část „přilepena“ někde vzadu, ale bude rozdělena do kapitol podle osnovy, kterou jsme přejali z evangelického zpěvníku reformované církve německy mluvící části Švýcarska. Jejím hlavním tématem je bohoslužba – v Bibli, ve společenství církve, během církevního roku, dále bohoslužba všedního dne, bohoslužba na cestě životem a ve světě.

WP_20170319_016 1Dovolíme si vám nyní nabídnout přehled toho, co v jednotlivých kapitolách najdete, i s krátkými ukázkami.

Bohoslužba v Bibli
Součástí „bohoslužby v Bibli“ jsou kromě otištěného Desatera žalmy a další biblické texty, určené k recitaci. U nás je to nová forma, evangelíci na západ od nás ji však používají hojně. Lidé ve shromáždění se rozdělí na dvě poloviny a střídavě recitují žalm či jiný text, otištěný tak, aby vedl k pauzám a nádechům ve stejném okamžiku. Tato forma má svůj smysl nejen pro pobožnosti na nějakém setkání, ale také při bohoslužbách ve sborech, kde místní společenství nezvládne žalm zazpívat, a přitom má žalm svou váhu a je nedílnou součástí té konkrétní bohoslužby slova. Mysleli jsme také na žalmy, které jsou tematicky výrazné a nejsou v novém zpěvníku zastoupeny (jejich „ženevská“ varianta se neujala, nebo je pro společný zpěv příliš náročná).

Ježíš Kristus je Pán
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: (Fp 2,5)

I    Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

II    nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.

I    A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

II     Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

I    aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –

II    a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:

I +II     Ježíš Kristus jest Pán. (Fp 2,6–11)
 
Poslední verš říkají obě skupiny společně

Bohoslužba ve společenství církve
Součástí „bohoslužby ve společenství církve“ budou pořady bohoslužeb v naší církvi obvyklé. Kapitola pak bude členěna podle částí bohoslužeb od jejich přípravy až po závěrečné požehnání. Najdete tam modlitby, které jsou přípravou na bohoslužby nebo ke zpytování svědomí. Pak zde otiskneme vedle Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry i některá novější. Najdete zde připomínku křestního slibu i modlitby související s křtem i večeří Páně, ale i slova ustanovení večeře Páně. Ti kteří se podílejí na bohoslužbách, možná uvítají osnovu a podněty k přímluvným modlitbám. Otiskneme také ekumenické znění modlitby Páně, ke kterému v roce 2009 dospěla Ekumenická rada církví a naše církev se k němu přihlásila. Na závěr této kapitoly najdete několik slov požehnání.

Věříme v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se stal člověkem, abychom měli odpuštění, radost a spásu. Věříme, že zemřel a byl vzkříšen, aby nám dal vítězství nad smrtí a ujištění o našem vzkříšení. Věříme, že přijde v moci a slávě, jako přišel ve slabosti a ponížení.
Skrze něho věříme v Boha Otce, který nás přijímá za své děti a miluje nás, jako miluje Ježíše Krista.
Věříme v Ducha svatého, který působí v našem srdci a ujišťuje nás, že jsme Božími dětmi, který vede církev Božím slovem a zjevuje nám slávu Ježíše Krista. Věříme ve všeobecnou církev, viditelnou i neviditelnou, hříšnou i ospravedlněnou. Věříme, že jsme všichni spojeni s Ježíšem Kristem. Věříme, že království Boží je naší společnou nadějí. Amen.
(z bohoslužeb Francouzské reformované církve)

Bohoslužba během církevního roku
Součástí „bohoslužby během církevního roku“ budou krátké pobožnosti – pro čas adventní, vánoční, postní, atd. Najdete zde pobožnost pro svátek Nanebevstoupení (leckde se bohoslužby nekonají) nebo pobožnost s ekologickým tématem, ale také různé modlitby.

Duchu svatý,
dej mi víru,
která mě zachrání
před zoufalstvím, chtivostí i nectnostmi.
Dej mi lásku k Bohu a lidem,
která ve mně zničí
hněv, zášť i pocit hořkosti.
Dej mi naději,
která mě zbaví strachu a malomyslnosti.

(Dietrich Bonhoeffer)

Bohoslužba všedního dne
Součástí „bohoslužby všedního dne“ bude ranní a večerní pobožnost a modlitby před jídlem. Najdete zde i různé modlitby pro chvíle doma, v práci i na cestách, dále prosby o požehnání práce i o požehnání těm, kteří nám slouží v církvi (třeba za učitele nedělní školy, když je spolu s dětmi „propouštíme“ z bohoslužeb).

Pane Bože Stvořiteli,
děkuji ti za spánek uplynulé noci.
Děkuji, že mi přidáváš tento nový den.
A s ním nové úkoly, nové příležitosti, nová setkání…
Prosím tě o moudrost a sílu, abych v nich nezklamal
a s večerem ti za celý dnešní den opět poděkoval.

(Pavel Filipi)

Bohoslužba na cestě životem
Součástí „bohoslužby na cestě životem“ budou různé modlitby pro situace, kdy člověk těžko hledá slova – ať z vděčnosti, nebo v bolesti. Najdete zde modlitby pro těžké životní situace: pro chvíle ztráty blízkého člověka, ale i ztráty či nalezení práce, dále inspiraci pro modlitby k narozeninám, modlitby pro čas s dětmi i dospívajícími, pro snoubence i rodiče (včetně „požehnání u domu“), pro ty, kdo pečují o své rodiče či příbuzné, pro ty, kdo nesou nějaká těžká břemena, nebo také prosby o pomoc v ohrožení či krizi víry; nakonec i modlitby k doprovázení umírajícího a k přípravě na pohřeb. Pro rodiny, které ukládají urnu svého zemřelého bez asistence faráře, otiskneme krátkou pobožnost i pro tuto příležitost.

Otče milosrdenství, Bože veškeré útěchy,
ty nás miluješ láskou věčnou
a soumrak našich bolestí proměňuješ ve svítání života.
Shlédni na naši bolest a na náš pláč.
Vždyť ty jsi naše útočiště a síla.
Dej nám pocítit, že jsi s námi, i když jsme opuštěni,
a že je s námi tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
který svou smrtí naši smrt přemohl
a vzkříšením obnovil život.
Dej, ať ho tak věrně následujeme,
abychom se s našimi zemřelými
jednou znovu shledali ve tvém království,
kde už není pláč, ale radost.

(z pobožnosti pro uložení urny, podle římskokatolické liturgie)

Bohoslužba ve světě
Součástí „bohoslužby ve světě“ budou modlitby s tématem domova, stěhování, zázemí a domova i jeho ztráty, pak také modlitby za moudré spravování toho, co nám bylo svěřeno, za ochranu před konzumní chamtivostí, respektování Božího řádu, za otevřenost pro jiné vidění světa, prosby za mír i za ochotu se pro něj něčeho vzdát. Budou sem patřit i modlitby za „jednotu Božího lidu v rozličnosti darů“, tedy za naše ekumenické vztahy, a modlitby s výhledem do Božího království (např. pro vzpomínky na zesnulé pracovníky církve, které konáme na každém konventu a synodu).

Věčný a věrný Bože, děkujeme ti za lidi, kteří žili jako tvoji služebníci, kteří od tebe ve svém životě mnohé přijali, ale také nám z toho mnohé odevzdali. Víme, že teprve časem doceníme, co pro nás a naše sbory znamenali. Děkujeme ti za všechny, kteří se starali o naše kostely a sborové domy i o naše peníze, o naše děti i o naše nemocné. Děkujeme ti za příklad jejich života.
Prosíme tě, pomoz nám, abychom na ně dokázali myslet a byli s nimi spojeni i teď, když zemřeli, a abychom se od nich nechali inspirovat ve všem dobrém. Prosíme tě za jejich blízké, které někdy můžeme ve svých společenstvích podpořit, ale kteří jsou mnohdy také církvi a slovu evangelia vzdáleni. Prosíme, veď nás všechny do svého království, už nyní v tomto životě, a dej nám jednou projít branou smrti před svou tvář – ve víře ve vzkříšeného Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a život tvoří po všechny věky věků.

Co všechno máme na paměti
Textové části v novém zpěvníku sestavují z různých zdrojů Radmila Včelná, Ondřej Macek a Daniel Heller. Texty ještě posuzují a korigují další zkušenější teologové. Vzájemné posuzování a připomínkování textů vede k užšímu výběru. Nabídka je totiž široká, materiálu je spousta. Na internetu posléze nabídneme asi větší výběr, ale otisknout si troufneme jen to, co už jsme někde slyšeli, použili, co se někde „ujalo“.

Zjistili jsme, že nejlépe obstojí texty, které jsou nadčasové, tedy ne příliš dobově podmíněné (poslední zpěvník vyšel před 40 lety!) a konkrétní.

Delší texty (pobožnosti) zaberou celou stránku nebo i více, ale většina textů budou krátké modlitby, které bude grafik po švýcarském vzoru vkládat mezi písně tak, jak to bylo u linorytů ve zpěvníku současném. Musíme totiž šetřit místem – písní bude více a zpěvník nemůže být příliš tlustý – aby se dal dobře vzít do ruky.

Byli bychom rádi, kdyby zpěvník pomohl k rozvoji osobní zbožnosti, kdyby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou na nočním stolku. Byli bychom rádi, kdyby pomohl lidem rozumět bohoslužbám i tomu, co znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom modlitby i slova požehnání dovedli z kostela do běžného života. Modlitby nás zvou k tomu, abychom se k nim přidali – proto je záměrně necháváme otevřené (bez závěrečného „amen“).

Daniel Heller ml., člen zpěvníkové komise