Poradní odbor pro práci s dětmi

(ČB 2/2021) Synodní rada disponuje mnoha poradními odbory, které se zabývají různou, úzce specializovanou agendou. Protože poradních odborů je velké množství a není jednoduché se v nich zorientovat, připravili jsme cyklus, v jehož rámci se na jednotlivé poradní odbory zaměříme. Oslovili jsme zástupce konkrétního poradního odboru a položili mu následující otázky:
1. Představte prosím krátce váš poradní odbor.
2. Čím se aktuálně zabýváte?
3. Co vás těší, co se vám daří a co vám naopak dělá největší starosti?
4. Jaké impulzy byste chtěli církvi předat do budoucna?

Jako první jsme oslovili Lenku Ridzoňovou, předsedkyni poradního odboru pro práci s dětmi (POD).

   POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK

LR: Název mluví sám za sebe. Odbor se zabývá tím, co a jak dělat

v církvi s dětmi. Cílovými skupinami našeho zájmu jsou děti, pracovníci s dětmi (zvláště učitelé nedělní školy), faráři (a jejich práce s dětmi) a rodiny. POD se zabývá tím, co těmto skupinám v církvi nabídnout, k čemu přizvat, co doporučit nebo zorganizovat.


Pravidelná činnost:

  • Příprava celocírkevního semináře pro učitele nedělních škol. Koná se vždy první sobotu v listopadu.
    * Promýšlení koncepce nedělní školy, příprava materiálů. Příručku pro nedělky (katechetku) má poradní odbor na starost, nicméně na přípravě příručky se podílí mnoho dalších lidí z naší církve.
  • Příručky vycházely v tištěné verzi a jsou také k dispozici na webu: https://katecheze.evangnet.cz/, nevycházejí každý rok nově, ale s odstupem několika let se používají znovu. Nový tříletý cyklus přípravek pro nedělní školu vyjde v září 2022, jednotlivé neděle budou mít témata podle ekumenického lekcionáře.
  • Kurz s názvem S dětmi na cestě víry – dvouletý kurz pro pracovníky s dětmi v církvi připravuje naše církev spolu s Evangelickou církví metodistickou. Dosud se konaly celkem tři dvouleté běhy tohoto kurzu.
  • Rodinné rekreace, tábory.

předsedkyně PODu Lenka Ridzoňová

Nepravidelně se podaří vedle příručky pro nedělní školu připravit a vydat také
knihu. Letos plánujeme vydat knížku na podporu zbožnosti s dětmi doma. Pracovně jí zatím říkáme „modlitební kniha pro děti“. Připravují ji Marta Sedláčková a Radka Včelná.

Jedním z úkolů PODu je promýšlet, jaké je místo dětí v církvi. V mnoha sborech je dětí jen několik nebo tvoří velmi nesourodou skupinu. Nefunguje tam pravidelně nedělní škola, děti přicházejí nepravidelně, chybí kontinuita. Jak mají být na bohoslužbách společně všechny generace? Kdy a jak jinak se jako sbor a církev setkávat?

Podněty pro práci s dětmi najdete na webu: https://katecheze.evangnet.cz/

 

 


Členové: Radka Hojková, Stanislava Housková, Filip Halama (tito tři jsou zaměstnanci oddělení výchovy a vzdělávání ČCE), Lenka Ridzoňová (předsedkyně), Romana Kuboňová, Marta Sedláčková, Eliška Sochůrková, Eva Šormová, Radka Včelná a Ondřej Titěra (za SR).


Je škoda, že se dětmi v církvi a nedělní školou explicitně nezabývá strategický plán, s učiteli v nedělní škole se nepočítá jako se zásadní součástí. Přitom právě práce s dětmi je v církvi jednou z podstatných oblastí.
Hlavní oblast zájmu PODu jsou děti a nedělní škola; bylo by dobré se více zabývat staršími dětmi, resp. konfirmandy, a nabízet něco více také pro rodiny.

Lenka Ridzoňová/Adéla Rozbořilová