Církevní granty

(ČB 7+8/2021) Vyhlášením výzev na podávání žádostí byl zahájen šestý ročník grantového systému ČCE. Proč to vlastně děláme?

Mottem celého systému je nečekat s rukama v klíně na to, až na náš sbor dolehnou hospodářské potíže samofinancování, ale pokusit se o nové aktivity, které osloví a zapojí víc lidí, členů i přátel sboru, kteří se budou moci podílet na jeho finančních závazcích. Možná je to dost smělá představa, ale zkušenosti mnoha lidí v církvi dávají těm, co s tímto nápadem přišli, za pravdu. Nejhorší ze všeho je pasivně čekat a vzpomínat na to, co se ve sboru všechno dělalo, když nás ještě bylo hodně. Sbory, kde se něco děje, kde je aktivních větší okruh, získávají při pohledu do budoucna větší sebedůvěru.

Pravidla grantového systému, výzvy a všechna průvodní dokumentace, včetně podkladů ze školení, jsou k dispozici na webu ústředí církve.Tato internetová složka slouží jako nástěnka, kam jsou ukládány pokyny pro vypracování žádosti, výsledky hodnocení žádostí i průběžné informace pro žadatele a příjemce podpory. Řadu inspirativních informací, příkladů a námětů lze najít i na facebooku Granty ČCE. Takovými příklady je například vybavení dětských táborů a klubů mládeže, ale také programy jako „Rozevřený vějíř biblického vzdělávání všem“ či „Revitalizace evangelické víry i kostela“.

V letošním roce jsou vyhlášeny čtyři výzvy ve stejných oblastech jako v předchozím roce:

a) rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) diakonická práce
c) dlouhodobé inovativní aktivity
d) sbory ČCE a životní prostředí.

Stejně jako v minulém roce umožní grantový systém podávat žádosti na řešení projektů s trváním až dva roky. Samozřejmě že délka trvání projektů může být i kratší. U projektů rozvržených na více než jeden rok je schválená podpora poskytována na každý kalendářní rok zvlášť.

Opět vyhlašujeme výzvu Dlouhodobé inovativní aktivity, zaměřenou prioritně na zavádění nových dlouhodobých pravidelných aktivit nebo jejich inovování. Tato výzva má stanovenu nižší míru spolufinancování a zjednodušená kritéria hodnocení. Jejím cílem je motivovat k předkládání projektů, zaměřených více na skutečně nový a inspirativní obsah než na stavební úpravy, vybavení apod.

Ve všech výzvách jsou zvýšeny částky podpory, o které lze žádat na jednotlivé roky realizace projektu. Rovněž jsou zvýšeny finanční limity některých typů uznatelných výdajů v rámci jednotlivých výzev. Může se tedy stát, že nebude možno uspokojit všechny žádosti a že při jejich hodnocení bude nutno klást větší důraz na kvalitu záměru i zpracování žádosti. Upozorňujeme tedy na důležitost pečlivého zpracování žádostí, zejména s ohledem na plnění jednotlivých kritérií, respektování výdajových limitů a dodání všech povinných příloh, ve výzvách uvedených.

Letos budou žádosti podávány opět prostřednictvím online formuláře, přístupného přes web. Odkaz na formulář naleznete v Příručce pro žadatele o podporu z grantového systému, která bude zveřejněna na webu ústředí ČCE do poloviny července letošního roku. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 1. srpna do 30. září 2021.

Také v letošním roce nebude organizováno žádné školení pro zájemce o grantový systém. Věnujte proto pozornost textu výzev i školicím materiálům z předchozích let, které jsou k dispozici na webu ústředí ČCE. Rovněž nabízíme individuální konzultace, které budou poskytovány dle domluvy. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu granty@e-cirkev.cz.

Nebojte se tedy a pusťte se do toho!

Vladimír Zikmund, synodní kurátor a předseda grantové komise