Modlitebna ve Stříteži nad Bečvou září novotou

Střítež(ČB 2/2015) „Z přetěžkého kříže, který nesl Pán, strom života stal se, plody obtěžkán.“ Tak to zpíváme při službách Božích. Přesně tento obraz mají nyní před očima všichni, kdo přijdou do modlitebny v evangelickém sboru ve Stříteži nad Bečvou.

Po třech letech od generální rekonstrukce sborového domu v roce 2011 se evangelický sbor ve Stříteži nad Bečvou dočkal i nového výtvarného zpracování interiéru modlitebny. Staršovstvo se k projektu postavilo velmi zodpovědně, nic neuspěchalo a spolu se sborovým shromážděním se rozhodlo pro spolupráci s renomovanou výtvarnicí Barborou Veselou. Zadání bylo náročné. Výtvarné dílo mělo být nejen obsahově „mluvící“, ale také mělo upomínat na přilehlý kostel, v němž se sbor schází v letním období. V neposlední řadě šlo také o to vyřešit v modlitebně velmi špatnou akustiku. Realizaci projektu předcházela důkladná diskuse nad předloženým návrhem. Když sbor v neděli 9. listopadu 2014 upravenou modlitebnu poprvé otevíral, mohli všichni vidět, že zadané cíle se podařilo beze zbytku splnit.

Estetika i duchovní hloubka
Čelní stěně modlitebny vévodí obraz, který zřetelně vyjadřuje křesťanskou symboliku. Bílý kříž ve tvaru stromu na pastelově zeleném podkladě. Spolu s dalšími skrytými symboly vede k tiché meditaci i k lepšímu soustředění na zvěst evangelia. Řezba na stole Páně a vedle stojícím ambonu doplňuje obraz o specificky evangelické motivy, jakými jsou kalich a otevřená Bible. Součástí výtvarného díla je dřevěné obložení obvodových stěn pokryté barevnou kobercovinou, které zlepšuje akustické vlastnosti sálu. Škála lomených barev směřuje od temných tónů u vchodu až ke světlým v čele místnosti.

Střítež

Strom, nebo kříž?
Spojení kříže a stromu je vskutku dokonalé. Kříž jako symbol Kristovy oběti je obecně známý a asi nejvýstižnější. Strom života pak nacházíme v Písmu na dvou místech – na samém počátku v zahradě Eden a na samém konci v novém Jeruzalémě. Kristova oběť je tím, co nám znovu otevírá přístup do ztraceného ráje. Rozepjaté větve stromu objímají celé dějiny spásy od počátku až do konce. Připomínají Krista, který je tím pravým obrazem Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. On je ten, který říká: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.“ Zj 22,13.

Sestra Barbora Veselá zcela prokázala svoji uměleckou profesionalitu, cit pro estetiku i smysl pro duchovní hloubku. Chceme jí touto cestou ze srdce vyjádřit opravdovou vděčnost.

Josef Hurta